ДОЦ. ПЕТКО ХРИСТОВ

Фотография

Галерия

ДОЦ. ПЕТКО ХРИСТОВ е доктор по етнология, доцент в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН). Гост-преподавател в ЮЗУ „Н. Рилски” (до 2010) и Пловдивския университет „П. Хилендарски”(от 2011 до сега). През последните години научните му интереси са посветени на изучаването на балканската култура на миграции, социални мрежи сред транс-граничните мигранти на Балканите, разнообразните идентичности и конструиране на идентичността с помощта на културата и народната религиозност, семейство, родство и народни институции, историческа етнология и политическа антропология.

Автор е на монографията „Общности и празници. Служби, слави, събори и курбани в южнославянското село през първата половина на ХХ век” (София: ЕИМ, 2004), получила специална награда за високи научни постижения в хуманитарната област в конкурса на Съюза на учените в България през 2007, и на повече от 130 статии в български и международни научни издания.

 Съставител и съ-съставител е на сборниците: „Балканската миграционна култура: исторически и съвременни примери от България и Македония” София: ЕИМ, 2010, „Migration and Identity: Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans” Sofia: Paradigma, 2012, “Kurban in the Balkans”, Belgrade: Institute for Balkan Studies, 2007 (в съавторство с Биляна Сикимич) и “Labour Migrations in the Balkans. Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe" (SLCCEE), Band 18, München-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012 (в съавторство с Биляна Сикимич и Биляна Голубович).

От декември 2014 г. до сега е директор на ИЕФЕМ – БАН.