ДОЦ. ПЕТЯ ИВАНОВА

Фотография

Галерия

ДОЦ. ПЕТЯ ИВАНОВА е с научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)“. Ръководител е на катедра „Икономика и управление на туризма“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов. Автор е на редица публикации, посветени на устойчивото развитие в туризма, организаторската и посредническа дейност в туризма, креативните форми на туризъм и др. Член е редакционни съвети на научни списания.

Участвала е в национални и международни проекти и е провеждала краткосрочна мобилност с изследователска и преподавателска цел в няколко европейски университета. Експерт е към „Българска камара за образование, наука и култура“ и към Националната агенция за оценяване и акредитация.  Член е на Съюза на учените в България и на Съвета по туризъм – Свищов.