ИКОНОМИКС НА ТУРИЗМА

Автор: Венцислав Статев

Фотография

Фотография

 

Велико Търново

Предговор

Превръщането на отрасъл туризъм във водещ отрасъл в България и популяризирането на развитието му като универсален начин за предизвикване на регионален икономически растеж в началото на ХХІ век /основно чрез развитието на алтернативните видове и форми туризъм/, даде разнопосочни резултати, два от които са бурното развитите на строителния отрасъл и превръщането на темата туризъм в основна в ежедневните разговори между българите.

И ако прекият видим ефект от масовото строителство е презастрояването на българското Черноморие и привлекателните туристически места във вътрешността на страната, то ефектът от втория резултат е, че всеки българин започна да разбира професионално освен от политика и футбол и … от туризъм.

И ако намесата от страна на различните видове правителствени и неправителствени институции за ограничаване на безразборното строителство е значително затруднена от наличието на сериозни финансови интереси, то възможностите за подобряване на теоретичната подготовка на българина относно специфичните особености на туризма в икономически аспект, е изцяло в ръцете на българските специалисти в тази област. 

Наличието на различни концептуални подходи при разясняването на базовите икономически закони и принципи, дава възможност на читателя да придобие многостранни теоретични познания, не само типични за туризма, но и с интердисциплинарен характер, които да му послужат при изпълнението на ежедневните му професионални задължения. Принципът е колкото заетият стои по-високо в управленската /а не в изпълнителската/ йерархия, толкова по-задълбочена трябва да е неговата теоретична подготовка. Причината е, че конкуренцията в отрасъл туризъм е изключително голяма и преодоляването й изисква формирането на уникални решения, а не използването на стандартни  управленски и организационни модели.

В този ред на мисли, учебникът „Икономикс на туризма” представлява опит да бъде разгледана икономическата основа на отрасъл туризъм, чрез пречупване на спецификата му през призмата на основните икономически школи, течения и теории, които универсално действат за всички икономически процеси и явления. В основата на структурата на учебника е системата „потребност – търсене – предлагане – цена – пазарно равновесие”, или това са основните движещи сили на пазарната икономика. При подборът на използваните литературни източници, авторът се е постарал да спре вниманието си на тези, които са най-доброто достижение в дадената област, като при изясняване на спецификата на отрасъл туризъм са използвани основно разработки на водещи български автори. При изясняване на теоретичните концепции са използвани основно учебни пособия предимно на водещи американски автори. Скромният принос на автора е специфичната систематизация на теоретично изложение и илюстрирането му с множество примери от ежедневната практика, както от страна на професионално  занимаващия се с туризъм, така и на Негово Величество българския турист.

В учебника „Икономикс на туризма” е включен много графичен материал, което на пръв поглед стряска читателя. При наличие на любознателност и упоритост, положените усилия по вникване в същността на изложението и проследяването на логичната му последователност се възнаграждават в перспектива.

При номерацията на графики, схеми и т. н. в учебното пособие е използван три или четири цифрен номер, което се налага във връзка с разработеното към учебника учебно помагало с носител записваем диск, на който са качени всички графики. Трицифрената номерация се използва в глави, в чиято структура от гледна точка на съдържанието не са обособени части. Така например графика 1.3.4. означава, че тя се намира в първа глава, трета точка и е четвърта по ред. При четирицифрена номерация, например фигура 4.1.1.1., означава, че фигурата се намира в четвърта глава, част първа, първа точка и е първа по ред.

За да не бъде излишно утежнявано изложението, допълнителна информация, която е свързана с по-доброто вникване в теоретичния материал е изнесена в каре „Любопитни факти”. В каре, наречено „Бележити личности”, намиращо се след края на всяка точка, е предоставена на читателя автобиографична информация за почти всички учени, упоменати в учебника. 

С цел читателят на настоящия учебник да задълбочи познанията си в желана от него насока, авторът педантично е изнасял подробна информация за всеки използван литературен източник по преценка или в края на отделната глава или на отделната точка.

В разрез с традиционните разбирания за учебникарски примери, авторът е предложил на читателя занимателни, често с вмъкнат подтекст /осмиващ или поучаващ/ примери. Целта им е да се задържи по-дълго вниманието му към изложението активно и да подпомогне запаметяването на сложната икономическа материя.

Учебникът „Икономикс на туризма” е предназначен както за академична, така и за неакадемична аудитория, която може да придобие умения за работа с графичен инструментариум от включеното в учебника приложение. Авторът се надява, че настоящият учебник ще е особена полза на управленци в туризма от средно и висше равнище.