Туристически ресурси

Автор: Доц. д-р НАЙДЕН АПОСТОЛОВ, Проф. д-р ИВАН МАРКОВ

Фотография

Фотография

 

Доц. д-р НАЙДЕН АПОСТОЛОВ
 
Завършил е специалност География с профил География на населе¬нието и селищата в Софийски университет „Св. Кл. Охридски" през 1973 г.
От 1975 г. и към този момент е преподавател по дисциплините Гео¬графия на туризма и Стопанска география в Икономически университет Варна катедра',, Икономика и организация на туризма".
През 1982 г. защитава дисертация за ежедневните трудови пътувания в България. От 1989 г. е доцент в същата катедра.
Научните му интереси през 80-те години са за трудовите пътувания, през 90-те години - за автобусния пътнически транспорт, а след 2000 го¬дина - за Историята и методологията на Географията на туризма.
 
По- значими публикации:
1. География на туризма. Варна, изд. „Г. Бакалов", 1982, с. 287 (всъавт. с М. Бъчваров).
2. Ежедневните трудови пътувания в НР България. София, „Профиздат", 1980,с. 127.
3. Транспортно райониране на България. Трудове на ИУ- ВАРНА, том 1, 1995, с. 1-53
4. Туристически ресурси. Варна, издателство на ИУ - Варна, 2003, с. 387.
 
 
Проф. д-р ИВАН МАРКОВ
 
Завършил е специалност География в СУ „Св. Климент Охридски", Икономическа география (География на стопанските отрасли) през 1976 г.
От 1985 г. е асистент по Икономическа география в катедра География на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". През 1995 г. защитава дисертация на тема „Икономгеографски анализ на производството и преработката на селскостопански суровини в Янтренския икономически район". От 1997 г. е доцент по социална и икономическа география (социално-икономичес¬ка география на България). От 09.10.2013г. Професор по икономическа и социална география.
Научните му интереси са в областта на териториалната организация на аграрното стопанство, регионалното развитие, селските райони, регио¬налното развитие на туризма. Титулярен преподавател по дисциплините: Основи на териториална организация на стопанството и Социално ико¬номическа география Туристически ресурси и География на туризма в специалност Туризъм и Икономика на туризма в Аграрен уни¬верситет - Пловдив и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Велико Търново.
Научен рьководител е на магистьрска програма „Регионално развитие” и политика", където чете лекционните курсове „Регионален анализ на стопанството" и „Развитие и планиране на селските райони".