Маркетинг в туризма – съвременни концепции, техники и практики

Автор: доц. д-р Генка Рафаилова

Фотография

Фотография

Учебникът  на доц. д-р Генка Рафаилова „Маркетинг в туризма – съвременни концепции, техники и практики”  е предназначен за студенти от Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна и изучаването на дисциплината „Маркетинг в туризма”. Изданието обаче може да бъде използвано, както от други образователни организации, в които се осъществява обучение по специалността „Туризъм”, така и от институции и бизнеса в сектора. Учебникът разглежда концепции, техники и примери, които могат да бъдат полезни при изучаването на дисциплини като „Специализирани видове туризъм”, „Мениджмънт в туризма и сферата на свободното време”, „Управление на туризма”, „Въведение в туризма” и др. Представените казуси, практически примери и въпроси е възможно да намерят приложение за провеждане на семинари и краткосрочни курсове за обучение свързани с маркетинга и туризма.

Основните целина учебника са:

-  Да се представят фундаменталните теоретично постановки в маркетинга и в маркетинга в туризма;

-  Да бъдат разгледани осъвременени или нови маркетингови концепции, средства и техники, които се разработват, развиват и налагат в съвременните условия, в т.ч. в туристическия сектор;

-  Да се маркетингови  концепции, техники и практики, които се разработват и прилагат под въздействие на новите икономически, социални и екологични изисквания и същевременно допринасят за развитието на социално отговорен туризъм.

Учебникът съдържа 4 логически обвързани глави съгласно възприетия подход за разглеждане на фундаменталната теория за маркетинга и проследяване на практическия маркетингов процес Всяка глава включва: 3 тематични параграфа (с изключение на 4-та глава), ключови въпроси, на които дава отговор и ключови думи, казус, чек-листа за обобщение на знанията. Всеки параграф включва: ключови въпроси, на които дава отговор, теоретично съдържание и практически примери.

Глава първа представя същността и значението на съвременните концепции за  маркетинга, като се акцентира върху специфичните особености на маркетинга в туризма.

Глава втора представя същността на маркетинговите изследвания и анализи и тяхната роля в цялостния маркетингов процес в сферата на  туризма, като се акцентира върху приложението на маркетинговото проучване и анализа на външна и вътрешна среда в сферата на туризма.

Глава трета представя потребителкото поведение и същността на определянето на ключовите групи клиенти в туризма като се акцентира върху съвременните аспекти и фактори

Глава четвърта представя същността на маркетинговата стойност, която се предлага на потребителите и клиентите или маркетинговата оферта – продукт, цена, начин на продажба и маркетингови комуникации.

 

ДОЦ. Д-Р ГЕНКА РАФАИЛОВАе дългогодишен преподавател в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна по „Маркетинг в туризма”, „Основи на управлението”, „Маркетингови комуникации”, „Грижа за клиента” и „Специализирани видове туризъм”. Издала е самостоятелно две учебни помагала по маркетинг и мениджмънт, монография „Маркетинг на туристическата дестинация” и е съавтор на учебно помагало „Грижа за клиента”. 

Генка Рафаилова е автор на студии, статии и доклади публикувани в национални и международни издания.  Тя е консултант и лектор на обучения  за малкия и среден бизнес в туризма и търговията, автор и ръководител и координатор на проекти, финансирани от ЕС за трансгранично сътрудничество България-Гърция и България – Турция, както и по оперативни програми.

Основна сфера на научните интереси са маркетингът и устойчивото развитие на туристическата дестинация, локалните и регионални марки с приложение в сферата на туризма и свободното време.