Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите-училището и младите потребители

Автор: Мадлен Янева

Фотография

Проектът „Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите-училището и младите потребители”, бе провокиран от необходимостта да се разработи маркетингова стратегия за проучване и анализ на отношенията в съществуващия триъгълник „Музей-Ученик-Училище (Учител)”, както и за привличане на повече младежка публика в музеите.

Базирайки се на практиката, имахме основание да смятаме, че често трите страни имат проблеми в комуникацията: младите хора не познават възможностите на музея за нестандартно и атрактивно образование, липсва модерна коригираща стратегия, която да ги активизира и да поиска тяхната гледна точка; музейните сътрудници не са на ясно с изискванията и потребностите на младите хора и не са мотивирани за работа с тях; учителите считат, че музейните образователни програми не са адаптирани добре към учебните програми.

Опитът ни показва, че комуникационните връзки между тези три страни са нарушени. Координацията между музейните специалисти и преподавателите е недостатъчна; липсва мотивация за въвеждането на нови иновативни и интерактивни практики,  за съвместни дейности, които да насърчават учениците да посещават повече музеите и да ги превърнат в желано за тях място.

За установяването и разбирането на част от проблемите приехме, че е необходимо да се проведе анкетно проучване и да се анализират трите гледни точки. Това е първата стъпка за изясняване на причините за нарушената връзка между гореподочените страни, за преодоляване на негативните тенденции и достигане на най-добро взаимодействие между партньорите.

Анкетата имаше за цел да изясни отношението на музейната колегия към образователната дейност; мнението на учителите за действащите музейно-образователни програми; нагласата на учениците към културно-историческото ни минало; представите им за модерен музей, дейностите, с които искат да се занимават и др.

Вълнуваха ни въпроси свързани с активизирането на младежите и тяхната гледна точка.

Искахме да научим дали музейните сътрудници са наясно с изискванията и потребностите на младите хора и мотивирани ли са за работа с тях?

Учителите считат ли, че музейните образователни програми са адаптирани добре към учебният материал преподаван в училище ? Заложени ли са извънкласни  дейности, какви и как се осъществяват?

По данни на МОМН по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” са отпуснати близо 100 млн. лева за извънкласна дейност. На кръжоци са били записани 150 000 деца от 1307 училища. В Националният исторически музей за 2012 г. имаме сключени 15 договора по тази прогрмама и сме били посетени от 350 деца. Но какви са резултатите?

Наблюденията ни сочат, че често главната дейност по училищен проект в музея, се свежда до това, децата да се доведат групово от преподавател /ръководител/, да се разходят из залите и да се снимат пред витрините с експонати. Музейните експерти и специалисти не се търсят за консултации и мнение. Възможностите и базата на музея не се оползотворяват пълноценно. Какви са причините?

В търсене на този и други отговори, си поставихме целите на проекта свързан с проучването:

Да проверим има ли нарушена връзка между музея, младите хора и училището и ако това е така, как да отстраним проблемите.

Да проучим мястото на музея в училищния живот, на потребностите и нагласите на младите хора към него.

Да активизираме ангажираността на музейните работници към училището и   обвързването на музейните дейности с учебните програми.

Да подобрим информационното обезпечаване и осведомеността за музейното образование сред учителите.

Да разработим съвместна програма „музей-училище” на базата на приложени добри практики, норми и стандарти.

Като основната целева група на проекта определихме тийнейджърите – младите момичета и момчета от V до VІІІ клас. С тази възрастова категория ученици, според наше предишно проучване, се работи най-трудно и тяхното посещение в музея е най-слабо. Те съставляват около 10 % от всички ученици посещаващи НИМ. Целта на музея е да повиши този процент до 25% като реализира мащабни инициативи, подсказани от тях и съобразени с техните потребности. Изборът на групата е обоснован и от факта, че именно в тийнейджърската възраст се формира ценностната система на младите хора и по-специално отношението им към културните ценности, които са в основата както на идентичността на нацията ни, така и на общата ни принадлежност към Европа.

Интересуваше ни дали според младите хора музеят е нещо, за което изобщо си струва да се говори?

Някой подготвя ли ги с информация, преди да посетят музеи?

Посещават ли музеи – как, с кого, кой и какъв музей харесват?

Какво искат да има там?

Биха ли отишли по собствено желание?

Кой предпочитат да им разказва за експонатите в музея?

Какво музейно преживяване желаят и очакват?

Помолихме да опишат как ще изглежда музеят на бъдещето според тях и обявихме конкурс за есе на тема „Музеят през моя поглед”.

Във връзка с активизиране използването на възможностите на музеите за извънкласна и извънучилищна дейност в анкетното проучване искахме да вземат участие и техните преподаватели. Основно желаехме да разберем според тях:

Могат ли музеите да помогнат за по-качественото и по-ефективното преподаване на учебния материал?

В колко процента от посещенията на ученически групи беседата се води от екскурзовод, учител или друг човек или няма такъв?

Смятат ли, че посещението на ученици в музеите трябва да бъде задължително?

Фокус група станаха и музейните работници от Националните музеи в столицата. Беше важно да установим проблемите, пред които е изправена колегията и начините за тяхното преодоляване. Искахме да знаем:

Какво трябва да се промени в музеите, за да са по-интересни за учениците?

Какво правят техните музеи, за да привличат младата публика?

Смятат ли, че музейната професия се ползва с престиж в обществото и от колко години работят в музей?

Като наши партьнори в изследването, взеха участие Регионалния инспекторат по образованието при Министерството на образованието, младежта и науката, София (РИО на МОМН) и Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ). Специално им благодарим за оказаната подкрепа и съдействие при осъществяването и реализацията на проучването.

В резултат на съвместните ни усилия вярваме, че:

Музеите ще изпълняват по-успешно задачите си към детската публика - да възпитават, образоват и да бъдат място за развлечение.

Учебният материал ще бъде по-лесен и атрактивен за възприемане.

Съществуващите музейни програми ще се подобрят, модернизират и ще се съобразят с изискванията и желанията на младите потребители.

Създадоха се механизми за зачитане мнението на подрастващите и за обогатяване на приноса им в развитието на обществото.

Изследването може да послужи като основа за разработването на специализирана междуинституционална програма „Музей-училище”, която да се ползва от всички музеи и училища в страната.

Партньорите ще са по-добре информирани за съвременните иновативни практики в областта на културата и образованието.

Основните бенефициенти по проекта са изброените целеви групи, всяка от които ще получи достатъчно информация и мотивация за постигане на по-високи резултати от взаимодействието „Музей-Ученик-Училище (Учител)”.

В по-широк план бенефициенти по проекта са и Министерството на културата и Министерство на образованието, младежта и науката. Те ще получат резултатите от проучването и ще имат възможност да ги използват като основа за бъдещо тясно сътрудничество в създаването и потреблението на съвместни образователни продукти.

В крайна сметка проектът ще допринесе за увеличаване на младата публика в музеите.

Промяната е необходима и наложителна, защото както споделя едно от анкетираните деца „Ако продължи държавата с това мислене, може и да нямаме музеи. Много хора приемат, че това са безполезни сгради, но има такива, които повече обичат да ходят там, отколкото в Мола” – Момиче, 7 клас, 6-то ОУ „Граф Игнатиев”.

Децата ни отправят упрек и предизвикателство. Дали ще ги чуем, зависи от всички нас.

Проектът „Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите – училището и младите потребители” стана възможен, благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, програма „Публики”, сесия 2011 г. „Култура и образование”, на които изказваме най-горещата си благодарност.

 

ENG_______________

MARKETING RESEARCH AND EVALUATION OF THE INTERACTION BETWEEN MUSEUMS - SCHOOLS AND YOUNG PEOPLE

Madlen Yaneva

(Summary)

The project „Marketing Research and Evaluation of the Interaction between Museums - Schools and Young People” was provoked by the necessity of developing a marketing strategy of research and analysis of the relations in the existing triangle „Museum - Student - School (Teacher)” as well as attracting more young audience in museums.

The communication relations among these three sides are broken - young people do not know the possibilities of the museum for unconventional and attractive education. There is not a modern correcting strategy to attract them as well as to ask for their point of view. Museum workers are not clear about the requirements and needs of the young people and are not motivated to work with them. Teachers consider that museum educational programmes have not been adapted to the education programmes.

In order to determine and understand most of the problems we decided that it was necessary to carry out an investigation and to analyze the three points of view.

We set the following tasks: to check if there is a broken relation between the museum, young people and school and how to eliminate the problems; to study the place of the museum in the school life as well as the needs and adjustments of the young people towards it; to activate the engagement of the museum workers regarding school and the commitment of the museum activities with the education programmes; to improve the information support and the awareness of the museum education among teachers.

For that purpose we determined the following target groups: girls and boys from the fifth - the eighth classes, their teachers and museum workers from the national museums in the capital city.

Regional Educational Inspectorate of the Ministry of Education, Young People and Science; the Association for Social Studies and Applied Research Practices became partners in the study.

The conclusions from the study are good basis for creating better integration relations and joint museum - educational products.

The project became possible due to the financial support of the National Fund „Culture”, Programme „Audience”.