Макрорегулиране на туристическия бизнес

Автор: Нешков M., Казанджиева В.

Фотография

Фотография
Фотография

 

ПРЕДГОВОР

Потенциалните възможности на туризма да реализира значими икономически и социални ефекти, да подпомага икономическия растеж исъздава нови работни места го прави все по-предпочитана и привлекателна сфера за инвестиции и приоритетно направление в политиката на различните субекти от публичния и частния сектор. Нови предизвикателства към него отправя и членството на Р Българияв Европейския съюз. Всичко това определя нарастналатапотребност не само от специфични знания за туризма, но и за неговото управление и регулиране на международно, национално и локално равнище.

Предлаганият учебник по “Макрорегулирнране на туристическия бизнес” е предназначен основно за студентите-магистри от специалностите “Туризъм” и „Международен бизнес“ на Икономически университет – Варна, но може да се ползва и от студентите отбакалавърската степен на същите специалности и особено от мениджърите в системата на публичния сектор на общинско, областно, национално и международно равнище. Основната негова цел е да представи интегрирани знания на обучаемите в областта на макрорегулирнето на туристическото развитие, които да се основават на и доразвиват знанията от изучаваните други общи и специални дисциплини.

“Макрорегулиране на туристическия бизнес” е учебна дисциплина от задължителното обучение на магистрите по туризъм, поради което горната цел се постига посредством разглеждане и представяне на дискусионни теми и въпроси, които имат системен (интердисциплинарен) характер. В този смисъл конкретните задачи, които се решават за постигане целта на обучението са:

  • въведение в общата проблематика, свързана с макрорегулирането и взаимовръзките му с туристическата политика;
  • анализ на особеностите на туризма като специфичен многоцелеви обект на макрорегулативни въздействия в глобален, национален и локален аспект;
  • характеристика на общите цели и обекти на макрорегулативни въздействия в туризма и обосновка на потребността от тях;
  • типология и характеристика на субектите на макрорегулиране на туристическия бизнес, основните техни функции и компетенции в тозипроцес и взаимодействията между тях;
  • определяне на по-важните механизми (средства, инструменти) за макрорегулиране на туристическия бизнес с акцент върху стимулирането на устойчивото туристическо развитие;
  • изясняване на спецификата на макрорегулирането на вътрешния и международния туристически бизнес;
  • оценка на развитието и проблемите в процеса на изграждане и функциониране на системата за макрорегулиране на туризма в България.

Основните части на учебника “Макрорегулиране на туристическия бизнес” обединяват съставни компоненти (подсистеми) отсистемата за макрорегулиране на туризма (субекти, обекти, инструменти, регулативни въздействия и пр.), коитотясно се преплитат с и интегрират в туристическата политика. Този подход съответства и на практическите реалности в процеса на регулиране на туризма, което не би моглода се осъществява ефективно в отделни и независими една от друга дейности по различните йерархични равнища на разглежданата система.

Познавателната стойностнапредлаганияучебниксе определя и в двете нейни основни направления: теоретико-методологическо ипрактико-приложно. Първото доминира и товасъответства на базисния характер на знанията, които предлага дисциплината. Второто е подкрепено с множество примери отмеждународната и българската практика, свързана с макрорегулирането на туризма, както и с провокирането на обучаемите чрез решаване на казуси, заимствани от реалната действителност.

В процеса на работа над учебника авторите проучиха много наши и чуждестранни литературни източници. За целта бе използван и голям обем научна информация от системата на Internet. Стремежът бе да бъдат отразени не само новостите в теорията, но и съвременните тенденции в развитието на междунродните и национаолни системи за макрорегулиране на туристическия бизнес с акцент върху опита на ЕС и други развити туристически страни. Въпреки това съдържанието научебника не изчерпва всички въпроси от макрорегулирането на туризма. Идеята на авторите е да се определят и предложат по-скоро основните насоки, в които да се търсят решенията на едни или други проблеми. Поради ограничения обем и широкия обхват на учебното съдържание не е възможно и целесъобразно да се конкретизира и задълбочи представянето на някои от въпросите в него. Авторите не изключват и наличието на пропуски и грешки, поради което биха приели с благодарност всяка препоръка за усъвършенстване на учебника.

Автори на учебника са проф. д-р Марин Нешков и гл. ас. д-р Велина Казанджиева - преподаватели в катедра “Икономика и организация на туризма” към Икономически университет – Варна. Участието им в написаването на оделните части на учебника е както следва:

проф. д-р Марин Нешков:предговор, глави първа, втора, трета, шеста (§6.2 и §6.3), седма и осма;

гл. ас. д-р Велина Казанджиева: глави четвърта, пета и шеста (§6.1).