Въведение в професията

Автор: Мария Воденска, Мариана Асенова

Фотография

Фотография

изд. Матком, София,  2012, ISBN 9789549930771

ВЪВЕДЕНИЕ

Бурното развитие на туризма в България през последните години създаде необходимостта от подготовка на висококвалифицирани кадри за туристическия отрасъл. В страната функционират редица средни и висши училища, в които се предлагат различни специалности и програми в областта на туризма. В тях се подготвят професионалисти по специфични профили, чрез изучаване на многобройни научни дисциплини, необходими за осигуряване на специализираната им подготовка.

Учебникът по „Въведение в професията“ е предназначен за професиите от професионално направление 811. Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и 812. Пътувания, туризъм и свободно време от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6 от Закона за професионалното образование и обучение.

В него е включен учебен материал, с овладяването на който се цели учениците да се запознаят с различните дейности при упражняване на професиите: работа в кухня и ресторант, в хотел, в туристическа агенция, като екскурзовод, планински водач и аниматор.

Чрез учебното съдържание на учебния предмет „Въведение в професията“ се формира познавателен опит, базиращ се на: усвояването на конкретен понятиен апарат; знания за същността на професията и длъжностната характеристика; умения за анализ и самооценка в работата с клиента.

Учебната програма е структурирана в три раздела, всеки от който обхваща примерни теми.

Първият раздел съдържа общотеоретични въпроси за дейността туризъм, мястото и значението й за развитието на националното стопанство.

Втори раздел е посветен на характеристиките на професията и нейното място и роля в предлагането на туристически услуги. Разгледано е взаимодействието между управленския и изпълнителския персонал в отделните видове туристически предприятия. Предвид голямото разнообразие на длъжностите в сферата на туризма, по-специално внимание е обърнато на основните и някои допълнителни туристически услуги.

Раздел трети е посветен на теоретичните въпроси и практическата работа на организатора на туристическата агентска дейност.

Едновременно с усвояването на теоретичните знания у учениците се формират и начални практически умения за общуване с туристи и тяхното обслужване.

Обучението по учебния предмет се организира чрез активно включване на учениците в учебния процес с традиционни и алтернативни интерактивни методи на обучение чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание.

Обучението се провежда чрез теоретични уроци за нови знания. За активното участие на учениците в обучението по всички теми от раздел III се въвеждат и елементи на практическо обучение (наблюдение).