Въведение в туризма

Автор: Мария Воденска, Мариана Асенова

Фотография

Фотография

изд. Матком, София, 2010, ISBN 9789549930702

ПРЕДГОВОР

Бурното развитие на туризма в България през последните години създаде необходимостта от подготовка на висококвалифицирани кадри за туристическия отрасъл. В страната функционират редица средни и висши училища, в които се предлагат различни специалности и програми в областта на туризма. В тях се подготвят професионалисти по специфични профили, чрез изучаване на многобройни научни дисциплини, необходими за осигуряване на специализираната им подготовка.

Като сфера на практическо приложение и професионална реализация туризмът е сложен и хетерогенен, включва широк набор от елементи и аспекти и не по-малко широк набор от конкретни професионални дейности и позиции в неговото развитие и управление. Не по-малко сложно и разнородно е и неговото научно изследване и изучаване във висшите училища. В научната литература се посочват повече от 20 науки и научни направления, ориентирани към изследване на туризма, всяка от които се отличава със свой специфичен подход, методология, език. Подготовката на студенти по туризъм включва голям брой специални учебни дисциплини, разглеждащи различни аспекти на туристическото развитие, технологията на работа в различни обслужващи дейности, различни аспекти и подходи към управлението на туристическите предприятия и дестинации.

Това е и основното предназначение на учебната дисциплина „Въведение в туризма“, възприета като въвеждаща в много университети, и на представения учебник за тази учебна дисциплина. Главната цел на учебника е да „въведе“ и ориентира студентите, изучаващи туризма, в тази сложна и разнородна материя, да осигури достатъчно солидна и цялостна основа за изучаването на по-конкретните специални дисциплини, да създаде обща рамка за усвояването на знания и придобиването на умения в областта на туризма.

Авторите са се постарали да „въведат“, но не и да изчерпят цялото съдържание на темите, да идентифицират най-важните, основополагащи теми, да намерят разумния баланс между необходимо и достатъчно, да преценят каква част от знанията по съответните теми да бъде представена в учебника, кои са най-важните концепции, данни и пр. в съответната област, които да бъдат представени в него и кои да бъдат „оставени“ за по-задълбочено разглеждане в други специални дисциплини, и не на последно място - да представят значителна разнородна информация по един цялостен начин, в рамките на логична и лесна за възприемане структура и на достъпен език, съответстващ на знанията на целевата група.

В учебника е отразено съвременното състояние на научните изследвания и практики в туризма. Разработването му се основава на значителен брой литературни източници, в т.ч. сходни по предназначение и обхват учебници от български и чужди автори.

В някои части се налагат повторения, които са неизбежни от гледна точка на логиката и целостта на съответния раздел или подраздел. Структурата на учебника е „уедрена“ (6 глави), които са в логична последователност и улесняват цялостното възприемане. От друга страна, всяка глава може да се разглежда като относително завършена цялост. Ядро на учебника е концепцията за системата на туризма (гл. 3.), която е и водещ организиращ и структуриращ принцип, наред с разбирането за основните обслужващи (гл. 5.) и управленски дейности (гл. 4.) в туризма.

Проф. дгн Мария Воденска е автор на 14 от темите (1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1,2,4,5, 4.1,3 и 5.2), а гл. ас. Мариана Асенова е разработила 9 теми (3.3, 4.2, 5.1,3,4,5 и 6.1-3).

Учебникът „Въведение в туризма“ е предназначен преди всичко за студентите от специалност Туризъм в СУ „Св. Кл. Охридски“, МВБУ — Ботевград, УНСС, ЮЗУ, ИУ - Варна и др., като някъде този въвеждащ курс се чете и под наименованието „Основи на туризма“. Той е разработен въз основа на одобрена и апробирана учебна програма и отразява опита на авторите и публикуваните в литературата научни достижения по разглежданите въпроси.

Изказваме сърдечна благодарност на рецензента доц. д-р Васил Маринов за направените конструктивни забележки и се надяваме предложеният учебник да бъде от полза на всички читатели.