Икономически, социални и природни влияния на туризма

Автор: Мария Воденска

Фотография

Фотография

изд. СУ „Св.Кл.Охридски", София, 2001

ПРЕДГОВОР

През последните години изключително много нарасна значението на проблематиката на влиянията на туризма, най-вече в контекста на туристическата политика и планиране, както и на придобилата широко разпространение концепция за устойчиво развитие на туризма. Тази книга е първата по рода си публикация на български език, третираща проблемите на влиянията на туризма върху околната среда - социална, икономическа и природна. По-конкретно внимание е обърнато на влиянията, проявяващи се в туристическата дестинация.

Изложеният материал е структуриран в 8 части. В увода е подчертано значението на туризма като глобално явление, засягащо всички страни по света и са разгледани най-общо връзките между туризма и околната среда. Туризмът не може да съществува откъснато, сам по себе си. Той е продукт на обществената и природната околна среда и при своето развитие оказва значително влияние върху нея.

В първа глава са разгледани общите въпроси, свързани с влиянията на туризма, тяхната изученост, класификация и методи на изследване. По-специално внимание е отделено на изясняване на термините „туризъм“ и „околна среда“, разгледана е концептуалната рамка на туризма. В теоретичен план влиянията на туризма са сравнително добре изучени. Създадена е класификационна схема, която значително подпомага тяхното детайлно и задълбочено проучване. Разгледани са различните критерии, по които отделните влияния могат да бъдат класифицирани. Подчертана е важността на избора на пространственото равнище и предимствата на пространствено-времевия подход при разглеждането на влиянията на туризма. Направен е кратък исторически преглед на изучеността на влиянията на туризма, като особено внимание е обърнато на методологичните трудности. Представени са накратко предимствата на географските информационни системи като основен научен подход, който в бъдеще ще намира все по-широко приложение при изследването и прогнозирането на влиянията на туризма.

Във втора глава са разгледани икономическите влияния на туризма, техните проявления и видове. Подробно са представени главните или директни икономически влияния, както положителни, така и негативни. Подчертано е значението на изучаването на икономическите влияния на туризма и техните проявления на локално и регионално ниво. Изложени са редица техники и методи за подобни изследвания, които имат своите предимства и недостатъци. Обща черта на всички тях е изискването за достатъчно изчерпателна изходна информация.

Трета глава е посветена на социалните и културните влияния на туризма. Разгледани са основните видове и тяхната изученост. По-специално внимание е отделено на характера и моделите на взаимоотношенията турист - домакин, тъй като при тях най-ярко се проявяват тези влияния. Разгледани са и най-важните фактори, определящи отношението на домакините към туристите. Социалните влияния са обособени в две основни групи – влиянияна туризма върху обществото и влияния на туризма върху културата. Представени са основните методи за тяхната оценка.

В четвърта глава са разгледани физическите влияния на туризма (влиянията върху околната природна среда). Представени са двата основни типа взаимоотношения между туризма и природната среда - симбиоза и конфликт, като на втория е обърнато по-голямо внимание. Последователно са разкрити влиянията на туризма върху въздуха, водата, почвите, флората и фауната. Обърнато е внимание и на влиянието на туризма върху създадената от човека околна среда, както и върху някои видове по-чувствителни екосистеми.

Пета глава е съставена от две логично свързани части - оценка на влиянията на туризма и тяхното управление. Разкрити са някои главни методи и подходи при осъществяване на ОВОС (оценка на влиянията върху околната среда) в туризма, както и мястото й в отделните етапи на осъществява¬не на различни видове проекти за туристическо развитие. Разгледани са и някои проблеми, свързани с правилното прилагане на оценката.

Влиянията на туризма могат и трябва да бъдат управлявани и регулирани. Разгледани са различни подходи и техники (макро- и микротехники) за тяхното управление. Посочена е ролята на държавата в цялостното управление и регулиране на последствията от туризма.

Шеста глава включва известните досега изследвания на влиянията на туризма в България - икономически, социални и физически; положителни, негативни и нееднозначни; пространствени. Дадени са конкретни примери, като е подчертана необходимостта от допълнителни проучвания в тази на¬сока, с цел получаване на сравними резултати и проследяване във времето на разкритите вече тенденции.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели - от една страна, за студенти, докторанти, преподаватели и научни работници, занимаващи се с териториални и теоретични проблеми на туристическото развитие, от друга страна, за професионалисти - браншовици, работещи в различни туристически организации (държавни, частни и обществени), и от трета страна - за хора, занимаващи се с регионално развитие и регионална политика, отговорни за вземането на управленски решения за развитието на определени територии или проекти на различни йерархични нива.