Маркетингови изследвания в туризма

Автор: Анастасова, Л. (2005)

Фотография

Фотография

 

Маркетингови изследвания в туризма, изд. Летера, Пловдив, трето допълнено издание 2005 г.  с допечатка 2007 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаеми читатели,

Това е вече третото издание на тази книга. Тя е предназначена да удовлетвори в известна степен потребностите на редовните и задочни студенти от Центъра по икономически и управленски наукина БСУ и от други сходни висши учебни заведения, изучаващи дисциплината “Маркетинг в туризма” , както и на редовните и задочни студенти по специалностите “Маркетинг” и “Туризъм”, изучаващи дисциплината “Маркетингови изследвания”. Всички книги по проблемите на маркетинговите изследвания, които са преведени до излизане на книгатаили написани в България, касаят преди всичко материалните стоки, а не услугите и в частност туристическите услуги, поради което книгата има реално своя собствена мисия.

Искрено се надявам, че третото издание на тази първа монография у нас, разглеждаща спецификата на маркетинговите изследвания в туризма- отрасъл, чийто продукт се различава значително от материалните стоки, ще бъде от полза, както за маркетолозите, така и за изследователите на други проблеми в туристическата индустрия. За съжаление все още се намират ръководни кадри в международния и вътрешен туризъм на България, които подценяват значението на маркетинговите изследвания, както и маркетолози, които разчитат на псевдоизследвания. Ето защо книгата би могла да бъде от полза за всички кадри на ръководна длъжност в сферата на маркетинга на туристическите фирми, като по този начин те се явяват другия важен адресат на монографията.

Не на последно място книгата може да обогати теоретичните познания на частните предприемачи в туристическия отрасъл , които в началото на своята частна дейност много често са мениджър, маркетолог и обслужващ персонал едновременно и имат нужда от по- сериозна  теоретична подготовка. Не може да се надяваме да развиваме съвременна туристическа индустрия, която да генерира значителни валутни приходи за страната без адекватно подготвени мениджъри и маркетолози. Имайки предвид, че книга от този род трябва да бъде едновременно теоретически издържана, но и разбираема и практически насочена, съм се старала непрекъснато да посочвам и анализирам примери от практиката на водещи туроператори, туристически агенции, хотелски и ресторантъорски вериги.

Продуктът на нашите туристически дестинации отдавна е на международните пазари за разлика от много други български продукти и от много години е в конкурентна борба с чуждите туристически продукти. Конкуренцията на международните туристически пазари е доста голяма, aпазарът на пакетните ваканции е със забавен темп, което предполага още по- голямото й изостряне. Успех ще постигнат само тези туристически дестинации и хотелиери, които откликват най-бързо на очакванията и изискванията на съвременния капризен и взискателен турист, а те могат да бъдат проучени и анализирани само чрез маркетингови изследвания, осигуряващи надеждна информация.

Накрая бих желала да изкажа своята благодарност за ценните препоръки на рецензентитеми проф. д-р Д. Доганови на проф.д.и.н. Юлия Узунова от Икономически Университет- Варна, кактои на фирмите- рекламодатели, които допринесоха за издаването на книгата.

           

януари 2007 година                                                     От авторката

Бургас