Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация

Автор: Маринов, С. (2006)

Фотография

 

Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация(2006), Варна, Изд. Славена, ISBN-10 954-579-525-5, ISBN-13 978-954-579-525-1

Настоящата разработка е опит да се създаде маркетингов концептуален модел на туристическа дестинация, на основата на който да се управлява конкурентноспособността на дестинация България на международния туристически пазар. Тя съдържа отговори на следните въпроси:  какъв е смисълът на понятието "туристическа дестинация"; какво е конкурентноспособност на туристическа дестинация; как се управлява маркетингово конкурентноспособността на туристическа дестинация; кои са заплахите и възможностите на макросредата, на пазарната и на конкурентната среда на България като туристическа дестинация; къде е по конкурентноспособност туристическа дестинация България в сравнение с основните й конкуренти Гърция, Румъния, Турция и Хърватия; какво би трябвало да бъде маркетонговото управление за повишаване на конкурентноспособността на България като туристическа дестинация.