Организация, технология и икономика на хотелиерство

Автор: Димчо Тодоров

Фотография

Фотография

Учебникът по Организация, технология и икономика на хотелиерство е основа за формиране на знания и умения в областта на хотелиерската дейност. Той е насочен към обучаващите се в школи,  професионални  гимназии по туризъм, колежи и университети за усвояване на необходимата теоритична подготовка свързана с реализацията им в сферата на хотелиерството и туризма. Предназначен е преди всичко за обучение и придобиване на висше образование по направление „Туризъм“; образователно - квалификационна степен „Бакалавър“ в българските колежи и университети.

Основната цел при написването на учебника е да представя в  достъпна за обучаващите се форма най-необходимата информация относно  развитието,  материалната база, персонала, допълнителните дейности и услуги в хотелиерството. Учебникътможе да бъде полезен и за собственици и управляващи на хотели и други средства за пребиваване от малки семейни хотели до големи хотелски комплекси.

В оперативен план са проследени процесите, организацията, технологията и икономиката свърани с основните хотелиерски дейности- функционирането и експлоатацията на хотелския комплекс.Използван е дългогодишния ми персонален опит на различни длъжности, както и обобщения световен опит на наши и чужди автори и водещи специалисти в областта на хотелиерството.

Компактната и достъпна форма на изложената в учебника информация позволява лесното и бързо усвояване на основните знания необходими за постигане на качествено предлагане на хотелиерски услуги,  компетентно управление на хотелиерския персонал и в крайна сметка, високо качество  на  предлагания  краен  хотелиерски  продукт. Не на последно място трябва да отбележа, че постигането на необходимите знания и умения в процеса на обучение на колежани, студенти и работещи би повишило качеството на българския туризъм като цяло и в частност на хотелиерското обслужване. Защото от високия професионализъм на хотелиерския персонал до голяма степен зависи удовлетвореността на потребителите, които в крайна сметка с присъствието или отсъствието си от нашите хотели са крайния оценител на знанията и уменията ни в сферата на хотелиерството и туризма.