Специализирани видове туризъм

Автор: Автори: Соня Алексиева, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева, Теодора Ризова

Фотография

Съставител и редактор: Соня Алексиева

Издателство на НБУ, София, 2017, ISBN:  978-954-535-990-3  

 

ПРЕДГОВОР

„Специализирани видове туризъм” обогатява научните издания на НБУ с още една книга за обучението на студентите по туризъм. Тя допъл­ва с нова тема многобройните авторски изследвания на преподавателите по туризъм за бакалавърските и магистърските програми на департамент „Администрация и управление”. Изданието представя видовете специали­зиран туризъм, различни от традиционния масов туризъм, като откроява мястото и значението им в динамиката на туристическата практика. Целта на книгата е да разшири понятието специализирани видове туризъм и да анализира спецификата на туристическия продукт, неговите потребители и тенденции на развитие.

Фокусирането върху тези видове туризъм е част от дългогодишната творческа дискусия за дефиниране на алтернативния туризъм, от една страна - като обединяване на различните видове нетрадиционен туризъм, а от друга – като най-пълно представяне на практикуваните днес разноо­бразни видове и форми на туризма. Независимо от избора на използваната терминология, характерните особености на алтернативния/специализира­ния туризъм включват нетрадиционен туристически продукт, който при­влича специфичен потребителски интерес. За разлика от масовия тради­ционен туризъм, този интерес оформя един различен – по-сложен и по-разнообразен профил на туристите, които го практикуват. Те се отличават със строго определена, както социално-демографска, така и поведенческа характеристика, които рефлектират върху предпочитанията, изискванията и цената на избрания вид алтернативен/специализиран туризъм.

Част от продуктите на различните видове нетрадиционен туризъм са естествена част от масовия туризъм, други се могат да се съчетават с утвърдени видове туризъм. Това разширява класификацията на спе­циализирани видове туризъм, които включват културен и религиозен, лечебен(здравен) и спортен, спа/уелнес и винен (енотуризъм), селски и ловен, екологичен и кулинарен; развлекателен (атракционен) и круизен, градски и бизнес туризъм, конгресен и много др. Някои от тях се отнасят към хоби-туризма, но спецификата им рефлектира върху таргета на кли­ентите: избират ги по-ограничен кръг потребители с определени/инди­видуални интереси, които търсят разнообразието извън дестинациите за масов туризъм.

В настоящата книга са представени малка част от специализирани ви­дове туризъм въз основа на водените основни курсове от преподаватели­те-автори в бакалавърските и магистърските програми по туризъм, както в редовния, така и в дистанционния формат на обучение. Изданието не само ще допълни в теоретичен план същността и тенденциите в развитието на посочените видове туризъм, но и ще обогати познанията на студентите с много конкретни примери от международния и българския опит. Авто­рите са представили специализирани видове туризъм именно с практико-приложна насоченост към практики, казуси и проблеми, които представят сложността и развитието им в конкурентната динамика на туристическата индустрия.

Особено ценни, както за студентите по туризъм, така и за колегите от туристическата практика, са анализите на различните видове туризъм, обогатени с научни констатации, творчески мнения, богата фактология и отворени въпроси към бъдещето на специализирани видове туризъм. Ав­торите допълват различните гледни точки към темата с много успешни примери от дейността на български региони, институции, общини, курор­ти, хотелски комплекси и др.

В този смисъл, изданието ще бъде полезно и за обучението, и за прак­тиката на туризма, като следваща стъпка към промяната на България като целогодишна дестинация с богата продуктова палитра извън морския рекреативен и планинския зимен ски туризъм. Повишаване на конкурен­тоспособността на българската туристическа индустрия налага инвести­ции в развитието на специализирани видове туризъм, въз основа на прин­ципите на устойчиво и природосъобразно развитие на националния турис­тически сектор.

Авторските глави в книгата са написани, както следва: глава първа „Културен туризъм” и глава втора „Винен туризъм” – от доц. д-р Соня Алексиева; глава трета „Градски туризъм” и глава четвърта „Етно тури­зъм” – от доц. д-р Ирена Емилова; глава пета „Спа и Уелнес туризъм” – от д-р Милена Караилиева; глава шеста „Езотеричен и религиозен туризъм, поклонничество” – от доц. д-р Михаил Михайлов; глава седма „Круизен туризъм” – от д-р Маргарита Мишева; глава осма „Балнеоложки туризъм” – от д-р Теодора Ризова. Екипът автори от секция „Туризъм” на департамент „Администрация и управление” благодари на рецензентите на книгата: проф. Николина По­пова и доц. д-р Ангел Георгиев и на автора на редакторския прочит: доц. д-р Кристиян Хаджиев, за подкрепата на още едно научно издание с голя­мо значение за опознаването на специализираните видове туризъм.

 доц. д-р Соня Алексиева

FOREWORD

“Specific Types of Tourism” is addressed to students of Tourism at New Bul­garian University as a new contribution to the bulk of academic publications by the NBU Publishing House. It compliments with yet another topic, and a different field, the wide variety of research work areas of the lecturers as authors in the BA and MA Programs for Tourism at the Administration and Management Department of NBU. The book is dedicated to almost all kinds of specialized tourism activities, alternative to the more common mass tourism, focusing on their specific place and significance in the multifarious tourism related practices. The book aims to extend the concept of specific types of tourism, and to analyze the particularities of the products offered under its title, as well as its target customers and the trends of its development.

The present zeroing in on those types of tourism is part of a long lasting and yielding discussion about how to define the term alternative tourism, from two possible aspects of its content: blending together the variety of non-traditional tourism activities, and comprehensively introducing as many as possible diverse kinds and forms of tourism. No matter what terms should be chosen, the unique characteristics of all alternative/specific tourism include some non-traditional tour­istic products that appeal to particular costumers and matches their individual pref­erences. Unlike mass tourism target markets, this preferences give shape to an entirely different, quite complex and diverse, profile of the tourists who chose to practice it. They possess some clearly identified socially demographic and behav­ioral features, mirrored by their propensity for, requirements to and the value of the chosen kind of alternative/specific tourism.

Some products for the various types of non-traditional tourism can be intrinsic elements of mass tourism, others can be combined with already established kinds of tourism. This flexibility broadens the classification of specific types of tourism that encompass culture and historic heritage tourism, health reasons tourism, sport activities tourism, SPA and wellness tourism, wine (oeno) tourism, rural and hunt­ing tourism, ecology oriented and culinary tourism, entertainment and attraction oriented tourism, cruise tourism, urban and business tourism, convention tourism and many others. Some can be called hobby related tourism, but all of them are targeted towards a specific and rather restricted clientelle, with definite individual interests, that look for diversity and gratification away from mass tourism destina­tions.

The purpose of this book is to present albeit a limited variety of the almost endless possibilities for alternative kinds of tourism related activities. Its content is based on the essential courses taught by the authors as lecturers in the BA and MA Programs for Tourism at the New Bulgarian University, in its full time and distance learning format of education. Therefore, this publication is meant not only to complete - on a theoretical level - the substance, along with the tendencies in their dynamics, of the discussed kinds of alternative tourism, but also to enhance the awareness of the students by acquainting them with plenty of genuine samples from the experience of professionals and participants involved in this field of lei­sure time activities, both in Bulgaria and worldwide. The contributors present spe­cific types of non-mass tourism that are practically oriented towards real life cases and problems to be solved, thus revealing their complexity and evolution in the competitive world of the tourism industry.

Students of tourism and all colleagues engaged in delivering tourist services, will significantly benefit from the analyses of various types of tourism, upgraded with scientific conclusions, creative opinions, plenty of facts and many questions opened towards the future of all specific types of tourism. The authors have sup­ported the diverse points of view on the subject with many examples of successful alternative tourism practices in various Bulgarian regions, by a number of institu­tions, some municipalities, many resort places, hotel complexes and others.

In this aspect, the publication will be of great use in the process of learn­ing about tourism and eventually practicing it, as an advanced step towards mak­ing Bulgaria a year-round destination with a rich palette of leisure time oriented products, apart from its traditional seaside recreation and mountain sports tourism activities. In order to step up its competitiveness, the Bulgarian tourism industry will need special interest and additional investments in the specific types of tour­ism, while observing the principles of sustained and environmentally conscious national brand of tourism.

Every chapter is authentic and is written by one of the authors in the following succession:Chapter One “Culture and Historic Heritage Tourism” and Chapter Two “Wine (Oeno) Tourism” – by Assoc. Prof. Sonya Alexieva, Ph.D; Chapter Three “Urban Tourism” and Chapter Four “Ethnography Tourism” - by Assoc. Prof. Irena Emilova, Ph.D; Chapter Five “SPA and Wellness Tourism” – by Milena Karailieva, Ph.D; Chapter Six “Esoteric and Religion Tourism. Pilgrimage” – by Assoc. Prof. Mihail Mihaylov, Ph.D; Chapter Seven “Cruise Tourism” – by Margarita Misheva, Ph.D; Chapter Eight “Balneology Tourism” – by Theodora Rizova, Ph.D.

All authors from the staff of the Tourism Section at the Administration and Management Department of NBU, express their sincere gratitude to the reviewers of their book “Specific Types of Tourism” to Prof. Nicolina Popova and Assoc. Prof. Anguel Georgiev, Ph.D, as well as to the copy-editor, Assoc. Prof. Kristian Hadjiev, Ph.D, for the informed and professional support they rendered to one more academic paper of substantial impact on the better understanding and aware­ness of the specific types of tourism.

                Assoc. Prof. Sonya Alexieva, Ph.D