Модели в хотелиерството

Автор: доц. Елена Петкова

Фотография

Фотография

УВОД

Във фокуса на настоящата монография са някои модели на хотелиерското предприятие (наричано още хотелиерска организация или място за настаняване). В този смисъл са разгледани: модел на предприятието като отворена система; модели, които интегрират процесите от хотелиерската дейност, с аспекти на предприятието като визия, мисия, цели, стратегии, както и структура; и модели на конкретни хотелиерски процеси и съставляващите ги операции.

Моделите са инструмент, който би могъл да се използва с особен успех при управлението на дейността на предприятията, работещи във всички сфери на стопанството, включително и в хотелиерството. Създаването на модели изисква използването на различни методи и техники. По този начин се изобразяват различни етапи, стъпки, действия, потоци и обекти, които имат отношение към предприятието и неговата дейност, както и връзките между тях. Въз основа на разработените модели би могъл да се извърши задълбочен анализ на обхванатите в тях аспекти. Резултатите от този анализ биха послужили при вземането на обосновани решения за прилагане на различни управленски техники и подходи с оглед - постигане на значителни подобрения в хотелиерството.

Актуалността на монографията се определя от съвременните тенденции, които се наблюдават във всички сфери на стопанството (включително и в хотелиерството). Важно място сред тях заема развитието на новите информационни технологии. От една страна, тези технологии се използват в самата дейност на стопанското предприятие от сектор "хотелиерство", като служат както за неговото по-ефективно опериране, така и за осъществяване на по-добри комуникации между служителите му, между тях и клиентите, доставчиците и други заинтересувани страни. От друга страна, част от информационните технологии биха могли да служат за моделиране на хотелиерските операции и обхващащите ги процеси с цел осъществяване на успешна управленска дейност.

Целта на настоящата разработка е предлагането на конкретни модели на хотелиерското предприятие: модел на организацията като отворена система; модели, илюстриращи връзката на процесите на предприятието със структурата, както и с визията, мисията, целите и стратегиите; и модели на състава на някои процеси на предприятието. Тези модели, разработени въз основа на системния подход, имат редица предимства - разкриват връзката на предприятието със средата, в която то извършва дейност; обединяват визията, мисията, целите, стратегиите и структурата на хотелиерското предприятие с процесите и съответно операциите в неговата дейност, като представят дейностите по движение и преобразуване на ресурсите в продукти и резултатите от тях. По този начин моделите отчитат връзките между отделните обекти, потоци, действия, ресурси, продукти и т.н., а така също и структурата и стратегическите насоки на предприятието и факторите на средата, в която то извършва своята дейност.

Считаме, че настоящата монография би била особено полезна за ръководния състав в хотелиерството, за учените и изследователите, заинтересовани от управлението, а така също и за предприятия, които работят с хотелиерски организации (места за настаняване) и особено предприятия, които разработват и доставят информационни технологии. Монографията би могла да бъде интересна и за ръководители и специалисти в предприятията от другите сфери на икономиката, за които биха могли да се разработят и приложат подобни модели с оглед постигане на високи резултати при управлението на дейността.

 

Елена Петкова е доктор по икономика и управление. Преподава в катедра „География на туризма“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Води лекционни курсове и упражнения по Хотелски операции. Участвала е в редица национални и международни семинари.

Притежава сертификат в резултат на обучение относно симулацията в хотелиерството HOTS, проведено в Манчестър, Великобритания, от компанията, разработила продукта TheTotalSimulatorCompany(TOSC). Носител е на престижния международен сертификат за анализи в хотелиерската индустрия (CHIA), връчен от Американския образователен институт по хотелиерство и настаняване (AHLEI) съвместно със Смит Травъл Рисърч (STR)  и Международния институт  по институционално обучение в хотелиерството и ресторантьорството (CHRIE).

Научните й интереси са в областта на икономиката, управлението, туризма и хотелиерството. Участвала е в редица национални и международни конференции в страната и чужбина. Като експерт участва в национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Автор е на голям брой научни публикации.