Сборник със статии по случай 65-год. на проф. д-р Иван Марков

Автор: Авторски колектив

Фотография

Фотография

Изд. ФАБЕР, Велико Търново 2017, ISBN978-619-00-0583-4, с. 365 

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

С Маркони /така Иван Гатев Марков е наименовал негов имейл и името бе възприето като приятелско обръщение/ се запознахме на една проява на „Тур Експо“ в гр. Варна. Така именно от гр. Варна стартира едно, продължило повече от десетилетие приятелство. От дистанцията на времето вече не си спомням кой именно беше човекът, който ни запозна, но помня, че с този човек случайно се заприказвахме /поради вътрешна сдържаност, а може би и липса на самочувствие, рядко инициирам контакти/ и като разбра, че съм от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, той възкликна, че от този университет има още един човек на изложението…беше учуден, че не се познаваме, а идваме от едно място. Взе човекът нещата присърце, намери Маркони и ни запозна... Оказа се за мен ключово запознанство…не само, защото вечерта ме покани на коктейла, даден от организаторите на изложението, за който аз нямах покана /но имах мерак!....влязохме двамата само с неговата покана/, а защото именно той ми открехна вратата към цвета на научната мисъл по туризъм в България.

Благодарение на него се ръкувах на живо със Светла Ракаджийска, Таня Дъбева, Марин Нешков, Найден Апостолов /лека му пръст/, Стоян Маринов /нарочно пропускам научни звания и степени, тъй като с времето остават хората с техните човешки качества, а не с присъдените им „титли“/…впоследствие с Георги Георгиев от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Таня Парушева –УНСС, Николина Попова, Мария Воденска, Васил Маринов от СУ „Климент Охридски“, Соня Алексиева от НБУ, Йорданка Алексиева и Стамен Стамов от УХТ - гр. Пловдив, Братой Копринаров от БУ „Асен Златаров“ … вече имах допирна точка с най-добрите…не трябваше да пропилявам шанса си да уча туризма от техните научни и учебни публикации и впоследствие да дам своя дан, за утвърждаването на специалност „Туризъм“ в Стопанския факултет на ВТУ.

За щастие вече имах идеен съратник за това дело в лицето на Маркони… Маркони беше в катедра „География“ на Историческия факултет, а аз в катедра „Маркетинг и туризъм“ на Стопанския факултет…Чудех се от къде познава всички…как намира път към всички…намери и към мен.  Може би идеята за качествено образование по Професионално направление 3.9. „Туризъм“ във ВТУ бе водеща, сближаваща два различни характера. Маркони, винаги над проблемите, винаги готов за разговори, винаги усмихнат, винаги на точното място с точните хора, аз обратно, по-малко контактен, винаги задълбаващ до детайли в нещата, малко меланхоличен….на фона на неговото винаги добро настроение. За толкова години съм го чувал само един път да „мърмори“ – не беше доволен от обслужването в едно заведение на о. Корфу – така е, като се отделихме от основната група /разбирай, уважаеми читателю, от българската научна гилдия по туризъм/…видяхме къде са били на следващия ден ... пленарният доклад на Стоян Маринов бе илюстрован с актуални снимки от неговия избор за вечерта… Оказа се, че тази гилдия е много по-обаятелна и колоритна в неформална среда – интересни събеседници, интригуващи и поучителни истории…стига човек да знае да слуша, научава много…пие от извора на живата история за българския път на науката „туризъм“…Абе, каза ли са старите българи: „Хора се опознават на маса!“… Ако се случи, да не съм слушал и разбрал добре историите, които могат да бъдат чути /на такава маса/, Маркони винаги е бил в състояние да ми даде разяснение за това или онова, както се казва от „кухнята на нещата“.

 Наслаждавах се на комфорта, който ми даваше приятелството с Маркони. Той успяваше да пробие там, където аз не успявах, даваше ми ценни съвети, когато буйният ми нрав засенчваше зрялото и прагматично мислене, мислеше и действаше винаги в посока утвърждаване и развитие на туризма във ВТУ. Това е и неговата голяма кауза. Когато човек работи всеотдайно в името на една такава голяма кауза, не е от значение цялото му житие и битие в миналото да е свързано тематично с нея. Важна е посоката и реално сътвореното. Както се казва  /оригинално в друг контекст/… „по делата му ще го познаете!“. И по друго ще го познаете – винаги няма запалка и търси огънче /или цигара/… и ще е изпитание за консервативността ви, ако седнете на заведение с него, в което има млада и/или красива сервитьорка…пък, ако са и в комбина с Георги Георгиев от ЮЗУ, както се казва в „голям екшън“ се вкарвате…Един път тайно тръгна срещу мен…обаче после бързо намери правилния път, за да ме спечели…много го бива в това…абе, приятелче!

П.П. Ако някой погрешно изтълкува използването на минало време в горния текст, то да знае, че това е така, защото животът, макар и след 65 години, продължава да е една красива приказка, а те се разказват в минало време, остават за поколенията …и започват с …„Имало едно време…“  

 

28.06. 2016 г.                                                               Доц.д-р Венцислав Статев,

                                                                         Ръководител катедра„Туризъм”                                                                                  

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Автобиографична справка

Венцислав Статев, Вместо предговор

Ася Пенчева,Роля на информационните технологии за развитието на онлайн туристическата индустрия

Борис Колев, Основни и най-посещавани култови и религиозни обекти

Братой Копринаров,Grand Tour, или спояването на разнородна ЕвропаВеселина Атанасова,Стратегически насоки в маркетинговата дейност на хотелиерският е-бизнес в България

Веселин Бояджиев,Принос към историческата география на Стрелча

Галин Петров,Ландшафтно-геофизични особености на Златаришките ридове

Георги Георгиев,Класификация на обектите от световното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и развитието на туризма

Златка Григорова,Иванка Шопова,Устойчивост и конкурентоспособност на туристически район Тракия

Камен Петров,Дунавските селища и пристанища и тяхното регионално развитие в северния централен район за планиране.

Красимир Левков,Туризмът в малките островни страни. Значение и проблеми

Красимир Александров Иван Килимперов Иванка Лулчева,Виненият туризъм в системата „Селски туризъм

Любомир Любенов,ХоРеКа като пазар за земеделски продукти

Мария Воденска,Възможности за алтернативен туризъм в град Калофер

Мария Грозева,Състояние и перспективи за развитието на България като туристическа дестинация

Марияна Божинова Интеграционните процеси – актуална тенденция в туристическия сектор

Милен Пенерлиев,Веселин Петков,Териториална организация на настанителната база за туризъм в област Добрич

Михаела Георгиева,Проблемни аспекти и тенденции в регионалното развитие в Североизточния район за планиране

Пело Михайлов, Туристи от Чехословакия слагат началото на международния туризъм в България

Петя Иванова, Съвременен поглед към круиза като организирано туристическо пътуване

Пламен Патарчанов, Емилия Патарчанова, За кризата на някои традиционните производства в аграрния сектор

Пламен Лаков, Към показателите за устойчиво развитие на регионите

Румен Янков, Пространствени различия в електоралната нестабилност на избирателните райони в страната

Светла Ракаджийска, Маркетинговият анализ в полза на регионалното развитие на туризма

Слави Димитров, Евросити Шавеш-Верин и новите стратегии за регионално развитие

Соня Алексиева, Предизвикателства пред съпътстващите програми като ключов фактор за ефективността на туристическите изложения

Стоян Маринов, Конкурентоспобност на България като дестинация за международен морски ваканционен туризъм

Таня Дъбева, Георгина Луканова, Културни характеристики на България като туристическа дестинация според парадигмата на Хофстеде

Таня Парушева,Културният туризъм: икономически желана перспектива

Тихомир Личев,„Географията на туризма“ в системата на географските науки и туризмологията

Христина Бойчева,Въздействие на иновациите върху развитието на туристическите дестинации 

 

ПРОФ. Д-Р ИВАН МАРКОВ е роден в с. Здравковец, община Габрово. Висшето се образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Икономическа география (География на стопанските отрасли и комплекси). Кариерното си развитие започва през 1985 г. като асистент по Икономическа география в катедра „География” на ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”. Професор в катедра „География” на ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Маркетинг и туризъм” по-късно „Туризъм” в Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Професор в катедра „Регионално развитие и туризъм” във  ВУАРР – Пловдив.Научните му интереси са в областта на пространственото развитие на стопанството, териториална организация на аграрното стопанство,анализ и оценка на туристическия ресурсен потенциал, пространствено развитие на туризма, регионално развитие на туризма, туристическо райониране. От 1999 - 2007 г. е ръководител на катедра„География”. От 04.07. 016 - 14. 01.2017 г. е и.д. ръководител на катедра „Маркетинг и туризъм” по-късно  катедра „Туризъм” в Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Експерт към МРРБ, МЗХ (Програма за развитие на селските райони, ос 4 „Лидер” (2007-2013г.), член на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма към министъра на туризма.