DEUTSCH FÜR DIE TOURISMUSWIRTSCHAFT

Автор: Маргарита Попова

Фотография

Фотография
Фотография

изд. на ИУ-Варна - УИ ,,Наука и икономика“, 2014

рецензент: проф. д-р Марин Нешков

Част 1,ISBN 978-954-21-0793-4

Част 2,ISBN 978-954-21-0794-1

 

АНОТАЦИЯ

Учебният комплект DEUTSCHfürdieTOURISMUSWIRTSCHAFTотговаря на езикови нива В1-В2/С1 според Общата европейска езикова рамка и е предназначен за ученици в специализираните гимназии по туризъм и за студенти от специалността ,,Туризъм“ в колежи и висши учебни заведения. Владеенето на икономически немски език би било стабилна опора при овладяването на специализирания език в туризма. 

Изданието се състои от 2 книжни тела:

-  LehrwerkTeil1 (1 - 9) + Nachschlagewerk(1 - 9) съдържа следните теми:

● Въведение в туризма  ● Туризъм, природа и опазване на околната среда  ● Отпуска, почивка, анимация, мениджмънт на свободното време ● Спа-туризъм, балнеология и рекреация ● Конгресен туризъм, командировки, поощрителни пътувания ● Типология на пътуванията ● Туроператори и пътнически агенции● Транспортът като партньор в туризма ● Начини на разплащане в туризма   

-  Lehrwerk Teil 2 (10 - 18) + Nachschlagewerk (10 - 18)съдържаследните теми:

● Туристически маркетинг/ мениджмънт ● Рекламата в туризма ● Хотелиерство ● Ресторантьорство ● Системна гастрономия / кетъринг / парти-сервиз ● Видове договори в туристическия бранш ● Туризъм и комуникации ● Туризъм и чужди езици ● В търсене на подходящо работно място.

 

УЧЕБНИК

Всяка тема съдържа теоретични базисни текстове, блок от основни понятия по съответната тема и много разнообразни упражнения по граматика и лексика. Учебникът е базиран изцяло на автентични текстове (актуални публикации в немската, австрийската и швейцарската преса, оригинални рекламни материали и т.н.).

На темите ,,Хотелиерство“ и ,,Ресторантьорство“ се отдава специално значение.

Чрез упражненията (повече от 400) се тренират основните езикови умения и способности за водене на професионален диалог в различни ситуации. Предлагат се и задачи за работа в екип.

Асоциограмите и таблиците служат за онагледяване и изготвяне на резюме или коментар. Тестовете дават възможност на обучаемите сами да контролират нивото на придобитите специализирани езикови познания. В края на всяка тематична единица се предлагат тези и въпроси за свободна дискусия.

Глава 18 „В търсене на работно място“ има за цел да научи възможно най-добре обучаемите да подхождат умело при подбора на обявените работни позиции, да подготвят професионално документите си за кандидатстване и  да се явяват успешно на интервю за работа.

Някои теми могат да се разработват и разширяват и в магистърската степен на специалност „Икономика на туризма“, напр. „Начини на разплащане в туризма“, „Туристически маркетинг и мениджмънт“, „Договори в туристическия бранш“.

Учебникът е конципиран по метода на прогресията. Като резултат от работата с него се очаква да се подобри способността на ползвателите му за изразяване (както устна, така и писмена). Придобитите базисни познания са предпоставка за адекватни езикови реакции при различни казуси в туризма. Четенето и разбирането на специализирана литература също значително би се облекчило.

 

ПОМАГАЛО

Предназначението му е да обогати и облекчи максимално работата с учебника. Глави 1 – 18 съдържат: ● Списък-речник с непознатата лексика, ● Езиков указател, ● Поговорки / вицове / анекдоти, ● Ключ.

 

Маргарита Попова има специалност „Немска филология“ и е завършила висшето си образование във ВТУ ,,Кирил и Методий“. Работи от 1994 г. към Департамент „Езиково обучение“, катедра „Славянски езици“, Икономически университет-Варна като старши преподавател по немски език. Обучава предимно студенти от специалностите „Икономика и организация на туризма“ и ,,Международни икономически отношения“. Акцент в работата ѝ е икономическият немски език и специализираният език в туризма. Автор и съавтор е на 8 учебника, помагало за кандидат-студенти в ИУ-Варна и 4 речника. Член е на Съюза на германистите в България.