50 ГОДИНИ АЕК „ЕТЪР” – ЖИВАТА ТРАДИЦИЯ

Автор: Авторски колектив

Фотография

Сборник доклади от Международна кръгла маса „50 години АЕК „Етър“ - живата традиция”, 6.09.2014 г.(научен ръководител, съставител и редактор Соня Алексиева), Издателство „Фабер” - Велико Търново. Габрово, 2015, ISBN 978-618-00-0390-8

Юбилеите са време за равносметка, съизмерване и поглед към нови хоризонти. „Етър“-ът не прави изключение - на 6 септември 2014 г. се проведе Международна кръгла маса на тема „Архитектурно етнографски комплекс „Етър“ - живата традиция“. Научен ръководител на кръглата маса бе доц. д-р Соня Алексиева, а докладчиците са научни и музейни работници от България и Румъния.

Разработките от научния форум са издадени от „Фабер“ - В. Търново в книжно тяло. В сборника се проследява многоаспектната дейност на музея – събирателска, научна, популяризаторска, туристическа, производствена. Хронологичните граници са от създаването на музея - от „Предизвикателството да бъдеш първи“ (В. Илиева) през експозициите (П. Колева) до най-новите от тях (Ив. Лилова) и възможностите за дигитализация на фонда (доц.д-р инж. Ел. Захариева). За Лазар Донков - създателя на първия музей на открито в България, разказва внучката му (М. Донкова). В тома не са пропуснати взаимоотношенията на “Етър“-а с музейната колегия (Д. Вутова, Р. Денчева), с посетителите (Р. Бинева), с децата (Д. Тихолова). От създаването си музеят е неразривно свързан с майсторите, демонстриращи основните за региона занаяти с оригинални инструменти и по стари технологии. Изделията им и житейската мъдрост осветяват всеки, докоснал се до тях. Майсторите и дългогодишните служители – бивши и настоящи, разказват за пътя през годините, за трудностите и победите, за емоцията да си част от магията, наречена „Етър“ (В. Лазарова).

Потърсено е мястото на „Етър“-а между другите подобни комплекси и са съпоставени дейността, възможностите и постиженията им, за да се даде реална оценка на Лазардонковата рожба (Д. Василев). Важен е и моментът какво „Етър“-ът е дал на другите музеи (М. Тошев).

„Етър“-ът е не само „жив“ музей на занаятите от доиндустриалната епоха, но и популярен туристически обект, който развива и обогатява дейността си с изложби, пленер, панаир на занаятите, възстановки на обичаи и обреди. Тенденциите за развитието на музея като дестинация на културния туризъм (доц.д-р С. Алексиева) и работата по проекти в сродни музеи (Д. Ботуроага) са част от визиите за бъдещо развитие на този толкова български кът от страната. В крак с времето, в музея навлизат и ще продължат да се развиват новите технологии, касаещи както музейната, така и туристическата дейност (П. Миладинов и проф.д.изк.н. С. Недков), с което се обогатяват преживяванията и информираността на посетителите и се привличат нови публики.

50 години музей „Етър“-а пази живи българските традиции, защото, както пише във въведението доц.д-р Ангел Гоев – директор на музея, „жива традиция е жив народ“. Защото „народ без традиции не е народ! Народ, който не уважава традициите си, не уважава себе си! И най-страшното, народ, който не поддържа традициите си, е обречен на забвение!“

 

Съдържание

 

Въведение - доц.д-р Ангел Гоев – Директор на АЕК „Етър“ - Габрово

 

Глава І. Началото. Майсторите. Традициите.

 

За родовата памет и националните символи, за човекът, който създаде „Етъра“ - Мирела Донкова - внучка на Лазар Донков

Спомени и размисли как да се опази автентичността на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ - Пенка Колева - Директор на АЕК „Етър”-Габрово 2005-2008 г.

Етъра и музейната колегия - Румяна Денчева - Уредник в АЕК „Етър”-Габрово

Етърските специалисти и майстори – любов и традиция в духа на българското - Вела Лазарова - Дългогодишен уредник в РИМ-Габрово

 

Глава ІІ. МУЗЕИТЕ НА ОТКРИТО. НАСЛЕДСТВОТО. ЗАНАЯТИТЕ.

 

50 години Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“. Предизвикателството да бъдеш първи - Величка Илиева - Главен уредник в АЕК „Етър”-Габрово

Музеите на открито и тяхното информационно бъдеще -Петър Миладинов и проф. д.изк.н. Симеон Недков - СУ „Климент Охридски” - София

Етнографските комплекси в Българския контекст – създаване, политики, проблеми - Димитър Василев – Докторант ИЕФЕМ-БАН – София

Design Recherche Europe Art Métiers/ DREAM (Research on Design, Crafts & Applied Arts in Europe) - Dana Boturoaga - Astra MuseumSibiwRomania (Програма (Изследване на Дизайн, Занаяти и Приложни Изкуства в Европа. Програма Култура 2007-2013) - Дана Ботороага - Уредник в музей АСТРА - Сибиу, Румъния)

Тенденции в развитието на АЕК „Етър“ като дестинация за културен туризъм - доц. д-р Соня Алексиева - Нов български университет-София

Цифровото представяне на културното наследство като начин за неговото опазване и съхраняване - доц.д-р инж. Елена Захариева-Стоянова - Технически университет – Габрово

Етъра през погледа на посетителите- Росица Бинева - Уредник в АЕК „Етър”-Габрово

Музейният детски кът в АЕК „Етър“ - назад или напред към детството -  Десислава Тихолова - Уредник-фолклорист в Музей на градския бит – Русе

За хубавите традиции, които продължават. (Взаимоотношенията между Музея на занаятите – Троян и АЕК „Етър“) - Десислава Вутова - Уредник в Музей на занаятите – Троян

Идеи за преустройството и развитието на Исторически музей – Омуртаг, почерпени от принципите на организация в АЕК „Етър“ - Мирослав Тошев - Директор на ИМ-Омуртаг

Мандра и сушило за сливи като експозиционни обекти - Иванка Лилова - Дългогодишен уредник в отдел „Селско стопанство” и „Работа с публиката” в АЕК „Етър”-Габрово