Добри практики Реклама, комуникация и маркетинг

Автор: Съставители: Валентин Дебочички, Мирослава Таскова

Фотография

Редакционна колегия: Венета Милушева, Юлия Христова

изд. Министерство на културата, Дирекция Културно-историческо наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” - Кюстендил, 2014, ISBN: 978-954-8191-21-0

 

ПРЕДГОВОР                                                            

От 25 до 27 септември 2013 г. в град Кюстендил се проведе поредната Девета национална работна среща-семинар на музеите в Р България на тема:  „Добри практики:  реклама, комуникация и маркетинг”.  Тя се организира  от  Министерство на културата и Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”. В срещата взеха участие  близо 80 директори и музейни специалисти от  46 музеи и галерии в страната.

Семинарът  беше открит с приветствие на г-н Петър Паунов, кмет на община Кюстендил и с приветствен адрес до участниците, изпратен от г-жа Велислава Кръстева, зам. министър на културата. Заседанията  се проведоха в залата на „Възрожденското училище” в града. На първото заседание на семинара,  колегите д-р  Аксиния Бутева и г-жа Екатерина Джумалиева от Дирекция „КНИИ” към МК запознаха колегията с резултатите от проведените конкурси за директори, системата за финансиране на музеите и художествените галерии с регионален характер.  Г-жа Весела Кондакова  представи  възможностите за международно партньорство и кандидатстване по програми за финансиране..

Съгласно програмата на националната работна среща, заседанията на семинара бяха разделени в два основни модула:

Първият модул беше посветен на:

-          споделяне на добри практики в българските музеи в областта на рекламата и музейната комуникация;

-          ролята и функциите на отделите „Връзки с обществеността” в българските музеи;

-          ролята на музеите за популяризиране на културно-историческото наследство в съответните общини и др.

           Бяха изнесени 12 научни съобщения. Модератори на дискусията бяха доц. д-р Николай Ненов и д-р Екатерина Цекова.

           През първия ден на семинара беше направена и презентация на „Системи за охрана и мониторинг на микроклимата на археологически и исторически обекти” от Христофор Павлов – управител на „ТСК -1” ООД.

       Вторият модул  на семинара, както бе предвидено в програмата, се проведе под формата на лекции /презентации/ и практически упражнения /практикум/ за представяне на добри практики по следните теми:

-          работа в мрежа и комуникация;

-          мисия и визия на музея;

-          вътрешна комуникация;

-          привличане на нови публики в музея;

-          работа с партньори.

Лектори и модератори бяха д-р Десислава Стойчева, преподавател по Арт мениджмънт към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и Юрий Вълковски, преподавател в Нов български университет и СУ „ Климент Охридски”.

Всички участници в семинара дадоха висока оценка за полезността от този модул, както и от цялостното протичане на националната работна среща.

Третият ден от срещата беше посветен на представяне на музейните експозиции на Регионален исторически музей „Акад.Йордан Иванов” и  недвижими културни ценности в Кюстендил и региона.

Проведената поредна национална среща-семинар на музеите в  град  Кюстендил, организирана по традиция  от  Министерство на културата, в партньорство с музеи, общини, университети и други образователни институции, според нас беше изключително полезна. На нея се представиха  постиженията и добрите практики в работата на музеите в Р България, дискутираха се и други актуални теми и въпроси, свързани с нормативната уредба, възможностите за финансиране по програми на ЕС и др. Надяваме се, че Министерство на културата ще продължи и за в бъдеще да подпомага организацията и провеждането на националните работни срещи-семинари  „ Добри практики”.

Настоящият сборник, издаден с финансовата подкрепа на Министерство на културата,  включва всички изнесени научни съобщения и презентации в семинара, за което изказвам благодарността си на техните автори, които своевременно ги изпратиха за изданието. В сборника е включен допълнително и доклада на колегите  от  Национален исторически музей – Петър Стефанов и Мадлен Янева на тема: „ЕвроВизия. Музеи представящи Европа” –новаторска концепция за привличане на различни публики. Съставителите на сборника решиха да публикуват в него и отчетния доклад за работата на Сдружение „Български музеи” в периода 01.01.-25.09.2013 г., както и протокола от Общото събрание на Сдружението,  проведено на 26.09.2013 г. в град Кюстендил.

Надяваме се, че публикуваните в сборника научни съобщения и други материали ще бъдат полезни за музейната колегия в страната и ще допринесат за нови „добри практики” в областта на музейната реклама, маркетинг и комуникация.

Валентин Дебочички

Директор на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил