ЕК С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Автор: Проект "Море и вино"

Фотография

Миналата година Европейската комисия прие предложение за преглед на системата на географските означения (ГО) за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти. С новите мерки се цели да се повиши използването на ГО в целия Съюз в полза на икономиката на селските райони и да се постигне по-високо равнище на защита, особено онлайн. Целта е да се поддържа високо качество и стандарти в ЕС и да се гарантира, че нашето културно, кулинарно и местно наследство се съхранява и сертифицира като автентично в рамките на ЕС и по света.

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски заяви: „Географските означения представляват богатството и разнообразието на нашето европейско кулинарно наследство. С това предложение за укрепване и по-нататъшно хармонизиране на нашата правна рамка, искаме да стимулираме производството на традиционни качествени продукти. Това ще бъде от полза за икономиките на селските райони в целия Съюз и ще допринесе за опазването на местните традиции и природните ресурси. То допълнително ще защити репутацията на продуктите на хранително-вкусовата промишленост на ЕС в световен мащаб.“

Комисията предлага следните мерки за укрепване и подобряване на съществуващата система на географските означения:

Съкратена и опростена процедура за регистрация: различните технически и процедурни правила относно географските означения ще бъдат обединени, което ще доведе до единна опростена процедура за регистрация на ГО за заявителите от ЕС и извън ЕС. Тъй като тази хармонизация ще доведе до съкращаване на времето между подаването на заявлението и регистрацията, се очаква схемите да станат по-привлекателни за производителите.

Повишена защита онлайн: новата рамка ще повиши защитата на ГО в интернет, по-специално по отношение на продажбите чрез онлайн платформи, и защитата срещу недобросъвестно регистриране и използване на ГО в системата за имена на домейни.

Повече устойчивост:  производителите ще могат да остойностят действията си по отношение на социалната, екологичната или икономическата устойчивост в своите продуктови спецификации, като определят съответните изисквания. Това ще допринесе за по-добра защита на природните ресурси и икономиката на селските райони, за запазване на местните растителни сортове, за съхраняване на ландшафта в района на производство.

Оправомощени групи производители: Държавите членки ще трябва да признават групите производители на продукти с ГО по тяхно искане. Признатите групи ще бъдат оправомощени да управляват, прилагат и развиват своите ГО, по-специално като имат достъп до органите за борба с фалшифицирането и митниците във всички държави членки.

Географските означения защитават наименованията на продукти от определени региони и със специфични характеристики, качества или репутация срещу копиране или измама и удостоверяват, че те са произведени по високи стандарти в техния район на произход.

Оценка, публикувана през декември 2021 г., показва, че съществуващата рамка е ефективна и осигурява ясна добавена стойност за ЕС. В нея обаче бяха определени някои ограничения, като например ниското ниво на осведоменост и разбиране на географските означения от страна на потребителите в някои държави членки, както и ниската степен на правоприлагане. В нея също така се подчертава, че екологичната устойчивост и хуманното отношение към животните могат да бъдат по-добре интегрирани.

Като част от системата на ЕС за защита на интелектуалната собственост, наименованията на продукти, регистрирани като ГО, са правно защитени срещу имитация, неправилно използване и наподобяване в рамките на ЕС и в държави извън ЕС, в които е подписано специално споразумение за закрила. Женевският акт, свързан с географските означения, представлява допълнителна многостранна рамка за тяхната закрила.

Наименованията на вината се ползват със закрила като защитени наименования за произход (ЗНП) и защитени географски указания (ЗГУ), а спиртните напитки — като географски указания (ГУ).

Според последното проучване относно географските означения, публикувано през 2020 г., търговската стойност на продукт със защитено наименование е средно два пъти по-висока от тази на сходни, но несертифицирани продукти. В това проучване търговската стойност на продукти, които се ползват със закрила на географски означения, се изчислява на 74,76 милиарда евро годишно, като над една пета от тази сума се пада на износа към държави извън Европейския съюз.

Проектът „Море и вино“ цели информираност относно ползите от регистрация по ЗНП и ЗГУ, като по този начин ще повиши конкурентоспособността на вината от Черноморския регион.

 

Източник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2185