История

Фотография

Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново, е първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация. Вече седем години държавните и неправителствените организации, общините и музеите, научните среди и бизнесът представят във Велико Търново своята дейност, добри практики и събития, които променят нагласата у нас към един от най-интересните и нестандартните видове туризъм. Нарушавайки наложената през последните 20 години структура на българския туризъм, културният туризъм доказва своя потенциал независимо от закъснелите инвестиции в неговото настояще. Гаранция за развитието и ефективността му в бъдеще е промяната в обществените нагласи за стойността и значението му като вид туризъм с изключителна привлекателност за европейските туристи.

Съхраняването на живата памет и традициите, на материалните и нематериалните обекти на културно-историческото наследство, разнообразяването на специалните събития и атракциите е недостатъчно, ако не се вписва в една цялостна концепция за развитие на културния туризъм. Отношението и използването на културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, фестивалния живот като цяло определят уникалността на този вид туризъм. В отговор на най-трудния въпрос обаче – как развитието на културния туризъм да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България, се налага все по-категорична промяна в начина на мислене и действие, с разбирането, че то е най-ценният източник за разнообразието на туристическия продукт.

Тенденциите и проблемите в туристическата индустрия, промяната в психологически нагласи на потребителите, въздействието на новите технологии изискват актуализация на критериите за запазване на заобикалящата ни културна и природна среда. Профилът на потребителите на културния туризъм ги определя като по-нестандартни и претенциозни личности, като по-интелигентни и по-платежоспособни туристи. Те са специфичната публика, която „търси” миналото като образ и преживява спомените като реалност, „видима” именно чрез културното наследство. Много са възможностите за рекламиране и представяне на културното наследство така, че да бъдат ангажирани най-важните публики, от които зависи неговото популяризиране. Сред тях са участието в регионални, национални и международни изложения и борси. Те гарантират разпознаваемост, изграждат имидж на дестинацията и привличат туристите, които са по-информирани и по-заинтересовани от добрите културни практики.

 „Културният туризъм - мисията на Велико Търново” представя Международно туристическо изложение „Културен туризъм”, организирано за първи път през 2004 г. Анализирайки най-напред някои основни теоретични понятия в контекста на разбирането на културния туризъм, в изследването се доказва значението на туристическите изложения за информирането, рекламирането и популяризирането на туризма. През призмата на рекламата, връзките с обществеността и специалните събития са показани резултатите от професионалната дейност в областта на културния туризъм в десетки български музеи, общини, университети, асоциации и организации.

С богат доказателствен материал са изведени най-силните страни за успешното развитие на града и региона на различните видове културен туризъм: културно-исторически, фестивален, образователен, религиозен и др. Уникалните история, култура, архитектура, запазените традиции и обичаи, заедно с предлагане на качествен туристически продукт донесоха признанието на Велико Търново като балканска столица на културния туризъм.

Подробно е проследено създаването и утвърждаването на борсата във Велико Търново в периода 2004–2011 г., както и изработването на нейната печеливша схема: борса с щандове, дискусионна програма, съпътстващи събития (изложби, спектакли, концерти, премиери на книги, демонстрации на занаяти, възстановки на обичаи). Заедно с основния организатор – общинска агенция „Царевград Търнов”, и организаторите – Община Велико Търново, БХРА, АБТТА, е представена подкрепата на държавата и бизнеса в утвърждаване на форума. Представено е учредяването от второто издание на изложението на единствения филмов фестивал у нас с туристическа тематика – „На източния бряг на Европа”.

В книгата са използвани актуални изследвания на водещи автори по темата, документи на български и чуждестранни организации, журналистически публикации, снимки, които се публикуват за първи път, интернет източници. С цел максимално предаване на автентичността на събитията, които се представят, са използвани архивни материали от седемте издания на борсата. Специално за изследването са направени интервюта с над 50 представители на туристическия бизнес, туристически организации, директори на музеи, представители на общини и дългогодишни участници в изложението. Анализираната подробно конкретна история и практика на изложението е пример за утвърждаването на един уникален форум във време на макар и закъснял, но изключителен интерес към бъдещето на културния туризъм в България.

 

FR__________________________________

Le Salon International du Tourisme Culturel à Veliko Tarnovo est le premier forum spécialisé destiné à populariser le tourisme culturel et son importance pour la Bulgarie en tant que destination touristique. Depuis voici sept ans, les organisations gouvernementales et non-gouvernementales, les communes, les musées et les milieux scientifiques et d’affaires se donnent rendez-vous à Veliko Tarnovo pour une démonstration de leurs activités, des bonnes pratiques et des événements susceptibles de modifier les attitudes de nos publics à l’égard d’une des formes de tourisme les plus fascinantes et hors standard.  En remaniant la structure du tourisme bulgare en place au cours des 20 dernières années, le tourisme culturel prouve ses potentialités nonobstant les investissements tardives dans son présent. La garantie pour son développement et son efficacité à l’avenir réside dans les attitudes publiques envers sa valeur et son importance en tant que forme de tourisme qui présente un attrait exceptionnel pour les touristes européens.

Préserver la mémoire vivante, les traditions et le patrimoine culturel et historique matériel et immatériel et diversifier les événements spéciaux et les attractions touristiques ne suffirait pas si cela ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un concept général de développement du tourisme culturel. Les attitudes que l’on adopte vis-à-vis du patrimoine culturel, des faits architecturaux, de l’art monumental, des événements culturels et des festivals, ainsi que les usages que l’on en fait, déterminent le caractère unique de cette forme de tourisme. La réponse à la question la plus difficile, à savoir comment garantir la préservation du patrimoine culturel et historique de la Bulgarie tout en développant le tourisme culturel, impose un changement radical dans la manière de penser et d’agir, avec la conscience que ce patrimoine est la source la plus précieuse de la diversité du produit touristique.   

Les tendances et les problèmes dans l’industrie touristique, le changement qui s’est opéré dans les attitudes des consommateurs et l’impact des nouvelles technologies exigent une mise à jour des critères selon lesquels est préservé l’environnement culturel et naturel. Le profil des touristes culturels les définit comme une clientèle exigeante et hors standard, plus intelligente et plus solvable que la moyenne des clients. Ils constituent un public spécifique qui « part à la recherche » du passé comme image et qui revit les souvenirs au présent d’une réalité qui devient « visible » à travers le patrimoine culturel notamment. Il existe une multitude de potentialités pour publiciser et présenter le patrimoine culturel de manière à engager les publics clés qui déterminent sa popularité.  La participation aux salons et aux expositions régionales, nationales et internationales en est une. Elle garantie la visibilité et édifie l’image d’une destination touristique, tout en attirant des touristes qui sont mieux informés et portent davantage d’intérêt aux bonnes pratiques culturelles.

Le tourisme culturel -la mission de Veliko Tarnovoprésente le Salon International du Tourisme Culturel, dont la première édition remonte à 2004. En analysant d’abord certains fondamentaux théoriques dans le contexte de la notion de tourisme culturel, la présente étude démontre l’importance des salons touristiques pour l’information, pour la publicité et pour la promotion du tourisme et, à travers la publicité, les relations publiques et les événements spéciaux, dresse le bilan des résultats que des dizaines de musées, de communes, d’universités, d’associations et d’organisations ont pu réaliser dans leurs activités professionnelles dans le domaine du tourisme culturel .

Les nombreux éléments de preuve fournis par l’auteur permettent de mettre en avant les cotés les plus forts de la ville et de la région à la lumière du développement des diverses formes de tourisme culturel dont la découverte d’un patrimoine historique et culturel, le tourisme festivalier, éducationnel, religieux etc. Son histoire, sa culture, son architecture, ses traditions et ses coutumes de caractère unique,  aussi bien que le fait d’offrir un produit touristique de qualité, ont valu à Veliko Tarnovo sa consécration comme capitale balkanique du tourisme culturel.

Ce livre étudie en détail  le parcours du salon du tourisme de Veliko Tarnovo depuis sa création en 2004 jusqu’en 2011, tout en évoquant la formule de son succès : un salon avec des stands d’exposition, un programme de débats et des événements en marge (expositions, spectacles, concerts, présentions de livres, démonstrations de vieux métiers, animations inspirées par les coutumes). En outre de l’organisateur principal – l’Agence municipale „Tsarevgrad Tarnov”et des coorganisateurs - la commune de Veliko Tarnovo, l’Association bulgare des hôteliers et des restaurateurs et l’Association bulgare des opérateurs touristiques et des agents de voyage, l’auteur évoque le soutien apporté au forum par l’Etat et par les milieux d’affaires.  Le festival du film touristique – Sur la côte Est de l’Europe – unique en son genre dans  notre pays et établi en marge de la deuxième édition du salon, est également évoqué.

L’auteur a eu recours à des études contemporaines effectuées par des chercheurs de renommée internationale dans le domaine étudié, aussi bien qu’à des documents officiels  d’organisations bulgares et étrangères, à des articles de presse, à des photos inédites et à des sources internet. Par souci d’authenticité, l’étude est basée sur des sources puisées dans les archives des sept éditions du salon. Des interviews, spécialement conçues pour la présente étude, ont été réalisées auprès de plus de 50 représentants de l’industrie touristique, organisations touristiques, directeurs de musées, représentants de communes et participants de longue date. L’histoire et les pratiques du salon, analysées en détail, offrent un exemple de forum, unique en son genre, qui a réussi à s’affirmer à une époque où l’on manifeste un intérêt exceptionnel, quoi que tardif, pour l’avenir du tourisme culturel en Bulgarie.

 

ENG__________________________________

 
The International Cultural Tourism Fair in Veliko Tarnovo has been the first specialized forum to promote cultural tourism and its importance to Bulgaria as a tourist destination. For seven years now, government and non-government organizations, municipalities, museums, academics, and businesses have been demonstrating in Veliko Tarnovo their activities, good practices and events that change our attitudes toward one of the most exciting and remarkable types of tourism. 

Breaking the structure of Bulgaria’s tourism industry that has been in place for 20 years, cultural tourism has proven its potential despite a delayed investment strategy in its present day. A guarantee for its future development and efficiency resides in the change of public attitudes to its value and importance as a type of tourism that strongly attracts European tourists.

Preserving the living memories, traditions, tangible and intangible heritage, and diversifying special events and attractions is insufficient, unless it is part of an overall concept of how cultural tourism should be developed. The attitude to cultural heritage, architectural artifacts, monumental art, cultural events, and festivals as a whole and the tourist use made of them define the uniqueness of this type of tourism. However, in answering the trickiest of all questions (How to develop cultural tourism in a way to guarantee the preservation of Bulgaria’s cultural and historic heritage?), it becomes increasingly obvious that we need to radically change the way we think and act, driven by the awareness that heritage is the most valuable source that makes it possible to diversify the tourist product.

The trends and problems of the tourist industry, the change in the customers’ attitudes, and the impacts of new technologies imply that the criteria for the preservation of our cultural and natural environment need to be updated.

Consumers of cultural tourism have a different customer profile: they are non-standard, more demanding and intelligent personalities, and higher spenders. They are a specific public that ‘seeks’ the past as an image and experience memories as a reality that becomes ‘visible’ precisely through the cultural heritage. There are many possible ways to promote and advertise cultural heritage to attract the key publics on which its popularity depends. For instance, there is the participation in regional, national, and international exhibitions and fairs that make a destination identifiable, help build its image, and attract tourists who have better awareness of good cultural practices and show more interest in them.

CulturalTourism: The Mission of VelikoTarnovo is an introduction to the International Cultural Tourism Fair, first organized in 2004. There search offers ananalysis of some theoretical concepts in the context of the understanding for cultural tourism and proves the role of tourism exhibitions in tourism promotion and advertising.The results achieved by scores of Bulgarian museums, municipalities, universities, associations, and organizations in the course of their professional activities in the field of cultural tourism are shown in the light of advertising, public relations, and special events.    

Extensive evidence is produced to outline the major strengths of the city and region that underlies the development of heritage, festival, educational, religious, and other various forms of culturaltourism. The city’s unique history, culture, architecture, traditions and customs, in addition to a quality tourism product, have earned it the title of the Balkan Capital of Cultural Tourism. 

 The study retraces in detail the beginnings and successful experiences of the travel market in Veliko Tarnovo between 2004 and 2011. It evokes the formula of its success:  exhibition stands, a discussion programme, and ancillary events (exhibitions, performances, concerts, book presentations, handicraft demos, and custom recreation). In addition to the main organizer, the Tsarevgrad Tarnov Municipal Agency (Veliko Tarnovo), and the co-organizers, the Bulgarian Hotel & Restaurant Association and the Association of Bulgarian Touroperators and Travel Agents, the book outlines the support of the government and businesses for the forum. Part of the study is dedicated to the Festival of Tourism and Travel Films (On Europe’s Est Coast), an event that was launched within the forum’s second edition and has no match in the country so far. 

Reference has been made to state-of-the art studies by leading researchers in the field, official documents of Bulgarian and foreign organizations, press articles, unpublished photos, and internet sources. For the sake of authenticity, the study is based on archive documents on the fair’s seven editions. More than 50 representatives of the tourist business, tourist organizations, museum directors, municipality officials, and regular participants in the exhibition have been interviewed for the purpose of this research.  The fair’s history and practices, analyzed in detail, are an example of how a unique forum can strengthen its position in times of an exceptional, though late interest in the future of cultural tourism in Bulgaria.

 

РУС__________________________________

 
Международная туристическая выставка „Культурный туризм” – Велико Тырново, это первый специализированный форум, созданный в целях популяризации культурного туризма и его значения для Болгарии как туристического направления. Вот уже семь лет государственные и неправительственные организации, муниципалитеты и музеи, научная среда и бизнес представляют в г. Велико Тырново свою деятельность, хорошие практики и события, меняющие наши представления об одном из наиболее интересных и нестандартных видов туризма. Разрушая созданную за последние 20 лет структуру  болгарского туризма, культурный туризм доказывает свой потенциал независимо от запоздавших инвестиций в его настоящее. Гарантией будущего развития и эффективности служит и изменение общественного мнения, касающееся ценности и значения этого вида туризма, обладающего исключительной привлекательностью для европейских туристов.

Недостаточно лишь сохранять живую память и традиции, материальные и нематериальные объекты  культурно-исторического наследия, расширять разнообразие специальных событий и мероприятий, если они не вписываются в целостную концепцию  развития культурного туризма. Отношение и использование культурного наследия, архитектурные факты, монументальное искусство, культурные события, фестивальная жизнь в целом определяют уникальность такого вида туризма. Ответ на самый трудный вопрос – как развитие культурного туризма гарантирует сохранение культурно-исторического наследия в Болгарии, обуславливает все более категоричное изменение способа мышления и действий, а также понимание, что это самый ценный источник, обеспечивающий  разнообразие туристического продукта.

Тенденции и проблемы туристической индустрии, изменения психологических предпочтений потребителей, значение новых технологий, обуславливают необходимость в актуализации критериев сохранения окружающей нас культурной и природной среды. Профиль потребителей культурного туризма определяет их как нестандартных и взыскательных личностей, более интеллигентных и платежеспособных туристов. Это специфическая публика, которая „ищет” образ прошлого, и воспринимает воспоминания как реальность, „прослеживаемую” именно в культурном наследии. Существует множество возможностей рекламировать и представлять культурное наследие так, чтобы привлекать наиболее интересную публику, от которой зависит его популяризация. Среди таких возможностей - участие в региональных, национальных и международных ярмарках и биржах. Они гарантируют узнаваемость, создают имидж туристического направления, привлекают более информированных и заинтересованных в хороших культурных практиках туристов.

 „Культурный туризм - миссия Велико Тырново”представляет Международную туристическую выставку „Культурный туризм”, впервые организованную в 2004 г. Анализируя прежде всего некоторые основные теоретические понятия в контексте  понятия культурного туризма, исследование доказывает значение туристических ярмарок для информирования, рекламирования и популяризации туризма. Сквозь призму рекламы, связей с общественностью и специальных событий показаны результаты профессиональной деятельности в области культурного туризма в десятках болгарских музеев, муниципалитетов, университетов, ассоциаций и организаций.

Обширный доказательственный материал представляет наиболее сильные стороны  успешного развития города и региона под влиянием различных видов культурного туризма: культурно-исторического, фестивального, образовательного, религиозного и др. Уникальная история, культура, архитектура, сохранившиеся традиции и обычаи, в сочетании с предлагаемым качественным туристическим продуктом, способствовали признанию города Велико Тырново  балканской столицей культурного туризма.

Подробно прослеживается создание и утверждение туристической биржи Велико Тырново в  период с 2004 г. по 2011 г., а также построение выигрышной схемы ее функционирования, а именно: биржевые стойки, дискуссионная программа, сопутствующие события (выставки, спектакли, концерты, премьеры книг, демонстрации ремесел и восстановленных обычаев). Представлены основной организатор – муниципальное агентство „Царевград Тырнов”, и такие организаторы, как Муниципалитет Велико Тырново, БХРА (Болгарская ассоциация рестораторов и владельцев гостиниц), АБТТА (Ассоциация болгарских туроператоров и турагентов), обеспечивающие поддержку со стороны государства и бизнеса в утверждении этого форума. Также, представлено учреждение на второй по счету выставке единственного кинофестиваля с туристической тематикой в Болгарии – „На восточном берегу Европы”.

В книге использованы актуальные исследования ведущих авторов по этой теме, документы болгарских и иностранных организаций, журналистские  публикации, публикуемые впервые фотографии, интернет источники. В целях максимальной аутентичности  представленных событий использованы архивные материалы семи изданий этой туристической биржи. Специально для данного исследования взяты интервью у более 50 представителей туристического бизнеса, туристических организаций, директоров  музеев, представителей различных муниципалитетов и многолетних участников выставки в Велико Тырново. Подробно анализирована конкретная история и практика проведения выставки, пример ее утверждения в качестве уникального форума, со временем повышающего хоть и запоздавший, но исключительный интерес к будущему культурного туризма в Болгарии.

 

DE__________________________________

 
Die Internationale touristische Messe „Kulturtourismus“ – Veliko Tarnovo – ist das erste spezialisierte Forum zur Popularisierung des Kulturtourismus und seine Bedeutung für Bulgarien als touristische Destination. Bereits sieben Jahre stellen die staatlichen und die nichtstaatlichen Organisationen, die Gemeinden und die Museen, die wissenschaftlichen Kreise und das Business in Veliko Tarnovo ihre Tätigkeit und ihre guten Praktiken und Ereignisse vor, die die Einstellungen bei uns zu einer der interessantesten und der ungewöhnlichen Arten von Tourismus ändern. Durchbrechend die sich in den letzten 20 Jahren gebildeten Struktur des bulgarischen Tourismus beweist der Kulturtourismus sein Potential unabhängig der verspäteten Investitionen in seiner Gegenwart.  Eine Garantie für die Entwicklung und für seine Effektivität in der Zukunft ist die Änderung der gesellschaftlichen Einstellungen seinem Wert und seiner Bedeutung gegenüber als eine touristische Art mit ausserordentlicher Anziehungskraft für die europäischen Touristen. 

 

 
Die Erhaltung des lebendigen Gedächtnisses und der Traditionen, der materiellen und nichtmateriellen Objekte des kulturellen und des historischen Erbes, die Abwechslung der speziellen Veranstaltungen und der Attraktionen ist nicht ausreichend, wenn dies nicht Teil einer kompletten Konzeption zur Entwicklung des Kulturtourismus wird. Die Einstellung zum Kulturtourismus und dessen Nutzung, die architektonischen Fakten, die monumentale Kunst, die kulturellen Veranstaltungen, das Festivalleben insgesamt bestimmen die Einzigartigkeit dieser Tourismusart. Die Beantwortung der schwierigsten Frage – wie soll die Entwicklung des Kulturtourismus die Erhaltung des kulturellen und des historischen Erbes  in Bulgarien gewähren – erfordert jedoch eine immer mehr kategorische Änderung in der Denkens- und Handlungsweise mit dem Verständnis, dass dies die wertvollste Quelle zur Erreichung von Mannigfaltigkei im touristischen Produkt ist.
 
Die Tendenzen und die Probleme in der touristischen Industrie, die Änderung der psychologischen Einstellungen der Verbraucher, die Auswirkungen der neuen Technologien erfordern eine Aktualisierung der Kriterien zur Erhaltung unserer Kultur- und Naturumgebung.   Das Profil der Verbraucher des Kulturtourismus bezeichnet sie als weniger standarde und anspruchsvolle Personen, als mehr intelligent und zehlungsfähig. Es handelt sich um ein spezifisches Publikum, welches nach der Vergangenheit als Gestalt “strebt” und die Erinnerungen als Realität erlebt, die zwar durch das Kulturerbe deutlich wird. Es bestehen viele Möglichkeiten zur Werbung und zur Darstellung des Kulturerbes so, dass die wichtigsten Publiken engagiert werden, von welchen seine Popularisierung abhängt. Darunter ist die Beteiligung an regionalen, nationalen und internationalen Messeen und Börsen. Sie gewähren ein eigenes Gesicht, bilden ein Image der Destination und ziehen die Touristen an, die her informiert sind und Interesse an den guten Kulturpraktiken haben. 
 
 „Das Kulturtourismus - die Mission von Veliko Tarnovo” bietet die Internationale touristische Messe “Kulturtourismus”, organisiert zu ersten Mal im Jahr 2004, an. Beginnend mit Analyse einiger grundlegenden theoretischen Begriffe im Hinblich auf das Verstehen des Kulturtourismus, wird in der Forschung die Bedeutung der touristischen Messen bewiesen für das Informieren, die Werbung und die Popularisierung des Tourismus. Durch das Prisma der Werbung, der Beziehungen zu der Öffentlichkeit und der speziellen Veranstaltungen werden die Ergebnisse der professionellen Tätigkeit im Bereich des Kulturtourismus in zahlreichen bulgarischen Museen, Gemeinden, Universitäten, Assoatiationen und Organisationen gezeigt. 
 
Aufgrund eines reichen Beweismaterials werden die stärksten Seiten zur erfolgreichen Entwicklung der Stadt und der Region gezogen für die unterschiedlichen Arten von Kulturtourismus: kultureller und historischer Tourismus, Festival-, Bildungs- und Religion-Tourismus usw. Die einzigartigen Geschichte, Kultur, Architektur, die erhaltenen Traditionen und Sitten, insgesamt mit dem Angebot eines hochqualitatives touristischen Produkts haben für Veliko Tarnovo die Anerkennung als Balkanhauptstadt des Kulturtourismus gebracht. 
 
Es ist ausführlich verfolgt worden die Gründung und die Durchsetzung der Börse in Veliko Tarnovo in der Zeitspanne 2004 – 2011, sowie die Festlegung ihres erfolgreiches Schema: Börse mit Ständen, Diskussionsprogramm, begleitende Veranstaltungen (Messeen, Spektakeln, Bücherprämieren, Demonstrationen von Handgewerken, Neuaufführungen von Sitten). Neben dem Hauptorganisator – der Gemeindeagentur “Tsarevgrad Tarnov” und den Organisatoren – der Gemeinde von Veliko Tarnovo, der Bulgarischen Hotelier- und Restaurantassotiation, der   Assotiation der bulgarischen Touroperatoren und – agenten - ist Veliko Tarnovo vorhanden auch die Unterstützung des Staates und der Busineskreise zur Durchsetzung des Forums. Es ist vertreten das seit der zweiten Ausgabe der Messe bestehende, das einzige in Bulgarien, Filmfestival mit touristischer Thematik – „Am Ostufer Europas”. 
 
Es sind im Buch aktuelle Forschungen von führenden Autoren zu dem Thema genutzt worden, Dokumente bulgarischer und ausländischer Organisationen, journalistische Publikationen, Photos, die zum ersten Mal veröffentlicht werden, Internetquellen. Zwecks maximaler Genauigkeit bei der Wiedergabe der Veranstaltungen, die vorgestellt werden, sind Archivmaterialien aus den sieben Ausgaben der Börse angewendet worden. Speziell für diese Forschung sind Interviews mit mehr als 50 Vertretern des touristischen Busines, touristischen Organisationen, Museendirektoren, Vertretern von Gemeinden und lanjährigen Messebeteiligten gemacht worden. Die ausführlich analysierte konkrete Geschichte der Austellung ist ein Beispiel für die  Durchsetzung eines einzigartigen Forums in der Zeit eines verspäteten, jedoch ausserordentlichen Interesses an der Zukunft des Kulturtourismus in Bulgarien.