КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Автор: Даниела Попова

Фотография

Фотография

изд. на ВСУ „Ч.Храбър”, 2012, ISBN978-954-715-526-8, рецензенти: проф. д.и.н. Анна Недялкова, проф. д.и.н. Йосиф Илиев

 

АНОТАЦИЯ

В съвременния динамичен святтуризмът е сложна и многоаспектна дейност, свързана с категориите време, отдалеченост и пространство; с пътуването на хора, които биха искали да удовлетворят любознателността си и своята потребност от развлечения и културни самоидентификации; с организирането на разнообразия и ресурси с цел осъществяване на бизнес и др. Развитието на туризма преминава през различните исторически етапи и гледни точки за формите за отдих. В по-далечното минало се е считало, че човек трябва да почива бездействайки, тъй като по това време хората постоянно са били с висока физическа активност, но днес туризмът следва развитието на цивилизацията и създава възможности за културно опознаване на света в контекста на възстановяване на здравето на хората. Необходимо е да се търси синергийния ефект от усилията на туристическите предприятия и държавните заинтересовани субекти да предлагат туристически продукт, който рекламира визията на една държава, от една страна, а от друга допринася за благосъстоянието, развитието на културните предпочитания и по-доброто качество на живот.

Бързите изменения, произтичащи от глобализационните процеси във всяка една сфера от обществения живот налагат нова динамика на времето, в което живеем. Нарастващата конкуренция, масовите комуникации и информационните технологии са предизвикателства, които ни карат да усвоим ускорените темпове на промените и времето, за да можем да се впишем адекватно в новaта реалност. Масовото внедряване на компютри в стопанския сектор определя и качествено ново разделение на труда. Културата започва да се възприема като глобална категория за бизнеса, а културните интерпретации на управлението на човешките ресурси в туризма следват новите тенденции на информационно-комуникационните технологии и иновационните ресурси.

Сред проблемите, пред които са изправени мениджърите по човешки ресурси в туристическите предприятия е необходимостта от по – модерно композиране на работната сила, от различни инициативи за комплексно управление на мотивацията на човешките ресурси и културните аспекти от организационен характер - ключов фактор за просперитета на всяко едно общество. През последните години се засили конкуренцията в туристическия бизнес на глобално ниво и на този фон, както твърдят Славейков и Найденов, “българските туристически фирми определено изостават, което е видно от конкуренцията им с фирмите от останалите Балкански страни”. Като възпиращи развитието на туризма в България фактори биха могли да се посочат: липсата на подготвени кадри (в това число и управленски такива), специфичните особености на културата на обслужване и на предлагане на цялостна туристическа концепция, ниския жизнен стандарт на българските граждани, световната икономическа криза, недостатъчното участие на държавата при решаване на проблеми с имиджа на България като туристическа дестинация и др. Настоящата монография е опит да се предложат някои възможности за културното развитие на туризма (на примера на област Варна) в контекста на управлението на човешките ресурси.    

 

Доц. д-р Даниела Попова – магистър по маркетинг и мениджмънт от Икономически университет, гр. Варна, специализирала „Mениджмънт на междукултурните различия” в UniversityofHoheinheim, Stuttgart, Germany(стипендиант на SuedosteuropaGesellschaft, Muenchen, Germany); доктор по икономика,  доцент към катедра „Администрация и управление” на ВСУ „Черноризец  Храбър”. Професионални интереси: проект „Европейска столица на културата 2019”, туризъм, управление на човешките ресурси