АНЕЛИЯ ГЕНОВА

Фотография

Галерия

АНЕЛИЯ ГЕНОВА е завършила е магистратура в УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”. От 1998 г. е маркетинг експерт в Министерство на търговията и туризма, Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама, Държавна агенция по туризъм и в МИЕТ. Основно е работила по осъществяване на интегрирани рекламни дейности за дестинация България на целеви пазари като Великобритания, Скандинавски страни, Централна Европа и Япония, маркетингови анализи, изработка на рекламно-информационни материали, електронен маркетинг и нови медии.

От 2009 до 2012 г. е била ръководител по проекти от първи и втори програмен период на Средносрочната рамкова програма по ОП „РР”, операция 3.3. „Национален туристически маркетинг” на проектите „Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали" и „Разработване на стратегия за бранд „България” и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт”, както и координатор по проект „Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия”. Участвала е в много международни проекти, била е презентатор в семинари с водещи чуждестранни експерти от областта на маркетинга на дестинации, брандинг и реклама.

Директор е на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма от 2010 г. В момента освен директор на „Маркетинг, реклама и информация”, който се занимава пряко с комуникационните дейности по позициониране и промоция на България като туристическа дестинация на чуждестранните и вътрешния пазар, Анелия Генова е експерт мониторинг на СРИП и до м. април 2014 г. ръководител на проект „Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари”.