УЧЕБНИК „УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА“

Фотография

Фотография

Галерия

Учебникът „Управление на туризма“ е издание на изд. „Наука и икономика“ при Икономически Университет-Варна. Негови автори са проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Красимира Янчева, гл. ас. д-р Тодор Дянков, преподаватели в катедра „Икономика и организация на туризма“ към Икономическия университет  – Варна. Работата по написване на учебника започва през юни 2020г. През септември 2021 г. материалът е внесен за обсъждане в катедра „Икономика и организация на туризма“ при ИУ-Варна, а през октомври 2021 г. е предаден за отпечатване в издателство „Наука и икономика“. „Управление на туризма“ е първо издание.

 

Туризмът е обществен феномен и стопански сектор, в който се преплитат интересите на много и разнородни заинтересовани субекти. Управлението на туристическата дейност е  сложен процес, изискващ специфични знания и практически умения.

Основната цел на учебника „Управление на туризма“ е да предостави системни знания за субектите, обектите, механизмите и функциите на управлението на туризма на различни равнища.

В структурно-съдържателно отношение изданието отразява изцяло утвърдената учебна програма по дисциплината „Управление на туризма“, която е една от основни профилиращи дисциплини в учебния план на студентите от ОКС „бакалавър“ на специалност „Туризъм“ в Икономически университет-Варна („Управление на туризма“ се изучава от студентите от специалност „Туризъм“  – редовно и дистанционно обучение в 4 курс, летен семестър)

Учебникът запознава с ключови теми в областта на управлението на туризма на макроравнище и микроравнище като:  понятие за управление на туризма, управление на туризма на международно равнище, управление на туризма на национално равнище, управление на туризма на общинско равнище. Специално внимание е отделено на управлението на туристическото предприятие. В отделни теми в управленски аспект са разгледани планирането, организацията, контролът, ефективността, рискът, конкурентоспособността,  устойчивото развитие, социалната отговорност и  вариантите на бизнес план на туристическото предприятие.

Основният фокус на учебника е върху споделянето на знания и формирането на умения за вземане на решения в конкретни практически ситуации в областта на управлението на туризма.

При разработването на учебното съдържание са отразени теоретичните и практико-приложни постижения на авторитетни български и чуждестранни изследователи в областта на управлението на туризма. Използвана е информация от национални и международни туристически организации.

Учебникът е полезен за обучението на бакалаври и магистри по специалности в сферата на туризма, както и за надграждане на компетенциите на специалисти, експерти и мениджъри в туристическата практика.

Участието на авторите в написването на отделните части на учебното съдържание е следното:

проф. д-р Стоян Маринов

 • Глава първа „Понятие за управление на туризма“,
 • Глава втора „Управление на туризма на международно равнище“,
 • Глава трета „Управление на туризма на национално равнище“,
 • Глава четвърта „Управление на туризма на местно равнище“,
 • Глава пета „Същност на управлението на туристическото предприятие“
 • Глава осма „Организация на туристическото предприятие“
 • Глава тринадесета „Конкурентоспособност на туристическото предприятие“

гл. ас. д-р Красимира Янчева:

 • Глава шеста „Анализ на туристическото предприятие“,
 • Глава седма „Планиране на туристическото предприятие“,
 • Глава девета „Контрол на туристическото предприятие“,
 • Глава десета „Иновации в туристическото предприятие“

гл. ас. д-р Тодор Дянков:

 • Глава единадесета „Управление на ефективността на туристическото предприятие“,
 • Глава дванадесета „Управление на риска в туристическото предприятие“,
 • Глава четиринадесета „Устойчиво развитие и социална отговорност на туристическото предприятие“,
 • Глава петнадесета „Бизнес план за туристическа дейност“.

 

Водени от целта, материалът да бъде представен разбираемо и прегледно за читателите, авторите следват еднотипна структура за всяка от главите в учебника „Управление на туризма“, която включва:

 1. Цел на темата
 2. Задачи на темата
 3. Изложение
 4. Обобщение
 5. Ключови понятия
 6. Въпроси за самоподготовка
 7. Задачи за самостоятелна работа

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

Тема 1. Понятие за управление на туризма

1.1.

Концепции за туристическата система

1.2.

Понятие за управление на системата на туризма

1.3.

Субекти, обекти, механизми и инструменти на управлението на туризма

1.4.

Обобщение

Тема 2. Управление на туризма на  международно равнище

2.1.

Субекти, обекти и цели на управлението на туризма на международно равнище

2.2.

Механизми и инструменти за управление на туризма на международно равнище

2.3.

Роля на СОТ в управлението на туризма

2.4.

Роля на Европейския съюз в управлението на туризма

 2.5.

Обобщение

Тема 3. Управление на туризма на национално равнище

3.1.

Субекти, обекти и цели на управлението на туризма на национално равнище

3.2.

Механизми и инструменти за управление на туризма на национално равнище

3.3

Роля на държавата в управлението на туризма на национално равнище

3.4.

Роля на неправителствените организации (НПО) в управлението на туризма на национално равнище

3.5

Обобщение

Тема 4. Управление на туризма на местно равнище

4.1.

Субекти, обекти и цели на управлението на туризма на местно равнище

4.2.

Механизми и инструменти за управление на туризма на местно равнище

4.3.

Роля на областния управител  в управлението на туризма на местно равнище

4.4.

Роля на органите на местно самоуправление в управлението на туризма на местно равнище

4.5.

Роля на неправителствените организации (НПО) в управлението на туризма на местно равнище

4.6

Обобщение

Тема 5. Същност на управлението на туристическото предприятие

5.1.

Същност на туристическото предприятие. Видове туристически предприятия

5.2.

Управление на туристическото предприятие

5.3.

Управленски дейности и функции в туристическото предприятие

5.4.

Обобщение

Тема 6. Анализ на туристическото предприятие

6.1.

Понятие за анализ на предприятието като управленска функция

6.2.

Дефиниране на бизнес средата на предприятието

6.3.

Анализ на външната среда на туристическото предприятие

6.4.

Анализ на вътрешната среда на туристическото предприятие

6.5.

SWOTaнализ на туристическото предприятие

6.6.

Обобщение

Тема 7. Планиране  на туристическото предприятие

7.1.

Дефиниране на управленската функция „планиране“. Видове планиране

7.2.

Определяне и класифициране на целите на туристическото предприятие

7.3.

Основните стратегии за постигане на целите на туристическото предприятие

7.4.

Обобщение

Тема 8. Организация на туристическото предприятие

8.1.

Дизайн на организационно-управленската структура на туристическото предприятие

8.2.

Организационни структури на предприятие за туроператорска дейност

8.3.

Организационни структури на предприятие за хотелиерска и ресторантьорска дейност

8.4.

Организационна структура на предприятие  за туристически комплекс

8.5.

Обобщение

Тема 9. Контрол на туристическото предприятие

9.1.

Контролът като управленска функция

9.2.

Видове контрол в туристическото предприятие

9.3.

Техники по видове контрол

9.4.

Модели за контрол на качеството и структура на контролната техника

9.5.

Обобщение

Тема 10. Иновации в туристическото предприятие

10.1.

Същност на иновациите и иновационния процес

10.2.

Класификация на иновациите в туристическото предприятие

10.3.

Иновации в туризма

10.4.

Интелектуална собственост на предприятието

10.5

Обобщение

     Тема 11. управление на ефективността на туристическото предприятие

11.1.

Теоретични аспекти на ефективността и нейната роля в управлението на предприятието

11.2.

Фактори и показатели на икономическата ефективност на туристическото предприятие

11.3.

Повишаване на ефективността на туристическото предприятие

11.4.

Обобщение

Тема12. управление на риска в туристическото предприятие

12.1.

Същност и характеристики на риска

12.2.

Видове рискове в туристическото предприятие

12.3.

Управление на риска в туристическото предприятие

12.4.

Обобщение

Тема13. Конкурентоспособност на туристическото предприятие

13.1.

Същност и оценка на конкурентоспособността на туристическото предприятие

13.2.

Фактори за повишаване на конкурентоспособността на туристическото предприятие

13.3.

Стратегии за повишаване на конкурентоспособността на туристическото предприятие

13.4.

Обобщение

Тема14. Устойчиво развитие и социална отговорност на предприятието

14.1.

Същност и характеристики на устойчивото развитие на туристическото предприятие

14.2.

Теоретични аспекти на корпоративната социална отговорност

14.3.

Концептуални модели за социална отговорност на бизнеса

14.4.

Заинтересовани страни

14.5.

Обобщение

Тема 15. Бизнес план за туристическа дейност

15.1.

Същност, структура и съдържание на бизнес план за туристическа дейност

15.2.

Бизнес план за хотелиерска дейност

15.3.

Бизнес план на ресторантьорска дейност

15.4.

Бизнес план на туроператорска и агентска дейност

15.5.

Обобщение

 

Проф. д-р Стоян Маринов

Завършил Немската езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС "Димитър Благоев"-Варна.  Професор по Икономика и управление на туризма. От 1992 г. е преподавател в катедра "Икономика и организация на туризма" в Икономически университет-Варна. Преподава по дисциплините „Туристически пазари“, „Маркетинг в туризма“, „Управление на туризма“, „Съвременни видове туризъм“, „Мениджмънт на туристическа дестинация“. Към момента е декан на факултет „Управление“ в ИУ-Варна.

Има професионален опит като екскурзовод, управител на спортно-анимационен център, икономически и изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ ЕАД, изпълнителен директор на „Турекспо-Варна“ АД, директор на Колежа по туризъм-Варна. Член е на Управителния съвет на Варненска туристическа камара и член на Управителния съвет на Асоциацията за реклама и комуникации в туризма.

Автор е на над 150публикации в областта на туризма.

 

Гл. ас. д-р Тодор Дянков

Завършил езикова гимназия в гр. В. Търново с английски, френски и руски езици. Магистър по „Туризъм“ и бакалавър по „Международни икономически отношения“ към Икономически университет - Варна. Магистър по „Право“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доктор по „Икономика и управление на туризма“. Преподавател към катедра „Икономика и организация на туризма“ от 2008 г. Професионален опит – предимно в сферата на туристическото представителство и морския транспорт. Автор на над 60 публикации в областта на туризма. Преподавани дисциплини в ИУ-Варна: „Маркетинг“, „Маркетинг в туризма“, „Туристически пазари“, „Маркетингови комуникации в туризма“, „Управление на взаимовръзки с клиенти“.

 

Гл. ас. д-р Красимира Янчева

Завършила езикова гимназия в гр. Варна с немски и английски езици. Магистър и бакалавър по „Туризъм“ към Икономически университет - Варна. Доктор по Икономика и управление (Туризъм), защитила дисертация на тема: „Маркетингова стратегия за развитие на културно-познавателни туристически пътувания на основата на българския фолклор”.  Преподавател към катедра „Икономика и организация на туризма“ от 2008 г. Професионален опит – предимно в сферата на туристическата анимация и туристическия транспорт. Автор на над 60 публикации в областта на туризма.

Преподавани дисциплини в ИУ-Варна: „Управление на туризма“, „Маркетинг в туризма“, „Съвременни видове туризъм“, „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Мениджмънт на туристическа дестинация“,„Events design and Experience“, „Management and Animation in the entertainment industry“.Научни интереси: специализирани видове туризъм, културен туризъм, нематериално културно наследство, туристическа анимация, маркетингови комуникации и др.