УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО ДИСЦИПЛИНАТА „МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА”

Фотография

Фотография
Фотография

Галерия

Учебното помагало е предназначено за студентите от ОНС „бакалавър” в специалност. „Туризъм” на Икономически университет (ИУ) – Варна. Основната цел на помагалото е да улесни усвояването на специфични маркетингови знания, формирането на специфични маркетингови умения и компетентности по задължителната профилираща дисциплина „Маркетинг в туризма“ от курса на обучение на студентите.

 

 

 

Съдържанието на  учебното помагало съответства на съдържанието на учебната програма на дисциплината „Маркетинг в туризма“, както и на съдържанието на публикувания учебник „Маркетинг в туризма“ с автори Светла Ракаджийска, Стоян Маринов и Тодор Дянков, издаден от изд. „Наука и икономика“ на Икономически университет-Варна през 2017 г..

В структурен план учебното помагало включва четири основни глави със следното съдържание:

Първа глава съдържа анотация на дисциплината.Предоставя се информация за предназначението и целите на дисциплината, структура на учебното съдържание по аудиторна и извън-аудиторна заетост на студентите, методите на преподаване, форми на самостоятелна работа, системата от методи и критерии за оценяване, предварителни изисквания към основни знания и умения на студентите и очакваните резултати от обучението.

Във втора глава се представяорганизацията и структура на обучението по дисциплината. Систематизират се указания за провеждане на семинарните занятия. Представят се указания за формиране на текущия контрол за формиране на последващия контрол.

Трета глава включва пълен комплектот учебни материали за подготовка по всяка една тема от дисциплината. Представя се всяка тема от учебната с нейните основни теоретични моменти. Предложени са текстове за всяка тематичните единици в учебната програма, илюстриращи и обосноваващи необходимите знания и умения по съответната тема. Създадени са проблемни ситуации под формата на казуси, изискващи специфични маркетингови знания и умения за вземане на решение за разрешаването им. Включени сапримерни тестове по тематични единици от учебната програма, които улесняват подготовката на студентите за текущия контрол и за семестриалния изпит.

Глава четвъртасъдържакратък терминологичен речник, систематизиращ понятията по отделните теми. Посочени са и основни информационни източници за подготовка по дисциплината.

Учебното помагало може да бъде ползвано и от студентите по туризъм в други форми на обучение и образователно-квалификационни степени на ИУ-Варна и висши училища в страната, от представители на туристическия бизнес и на неправителствени туристически организации, занимаващи се с маркетинг в туризма.

Участието на авторите в изготвянето на отделните части е:

проф. д-р Стоян Маринов: предговор,глава първа, глава трета (т. 3.4, 3.6, 3.9, 3.13), глава четвърта, заключение

гл. ас. д-р Красимира Янчева: глава втора, глава трета (т. 3.2, 3.14, 3.15) и участие в терминологичния речник

гл. ас. д-р Тодор Дянков: глава трета (т. 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12) и участие в терминологичния речник

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР.......................................................................................................

Глава първа

АНОТАЦИЯ НА  ДИСЦИПЛИНАТА

1.1. Предназначение и цели на дисциплината....................................................

1.2. Структура на учебното съдържание

1.3. Методи на преподаване

1.4. Форми на самостоятелна работа

1.5. Методи на оценяване

1.6. Предварителни изисквания към основни знания и умения на студентите

1.7. Очаквани резултати

Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА

2.1. Тематично съдържание на дисциплината

2.2. Указания за провеждане на семинарните занятия

2.3. Указания за формиране на текущ и последващ контрол

Глава трета

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕМАТИЧНА ПОДГОТОВКА ПО ДИСЦИПЛИНАТА (основни теорeтични моменти, илюстративен текст, ситуативни задачи и казус, тест)

3.1. Теоретични основи на маркетинга

3.2. Маркетингова среда

3.3. Пазари и сегментиране. Избор на целеви пазар

3.4. Маркетингов микс – продукт

3.5. Маркетингов микс – цена

3.6. Маркетингов микс – дистрибуция

3.7. Маркетингов микс – комуникационна система

3.8. Маркетингова информационна система. Маркетингово проучване

3.9. Маркетингов процес

3.10. Виртуален маркетинг в туризма

3.11. Маркетинг на взаимовръзките в туризма

3.12. Маркетинг в хотелиерството

3.13. Маркетинг на туроператорската дейност

3.14. Маркетинг на спортно-развлекателните услуги

3.15.Маркетинг на туристическа дестинация

Глава четвърта

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА

4.1. Терминологичен речник.

4.2. Използвана литература

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Проф. д-р Стоян Маринов

Завършил Немската езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС "Димитър Благоев"-Варна.  Професор по Икономика и управление на туризма. От 1992 г. е преподавател в катедра "Икономика и организация на туризма" в Икономически университет-Варна. Преподава по дисциплините „Туристически пазари“, „Маркетинг в туризма“, „Управление на туризма“, „Съвременни видове туризъм“, „Мениджмънт на туристическа дестинация“. Към момента е декан на факултет „Управление“ в ИУ-Варна.

Има професионален опит като екскурзовод, управител на спортно-анимационен център, икономически и изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ ЕАД, изпълнителен директор на „Турекспо-Варна“ АД, директор на Колежа по туризъм-Варна. Член е на Управителния съвет на Варненска туристическа камара и член на Управителния съвет на Асоциацията за реклама и комуникации в туризма.

Автор е на над 150публикации в областта на туризма.

 

Гл. ас. д-р Тодор Дянков

Завършил езикова гимназия в гр. В. Търново с английски, френски и руски езици. Магистър по „Туризъм“ и бакалавър по „Международни икономически отношения“ към Икономически университет - Варна. Магистър по „Право“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доктор по „Икономика и управление на туризма“. Преподавател към катедра „Икономика и организация на туризма“ от 2008 г. Професионален опит – предимно в сферата на туристическото представителство и морския транспорт. Автор на над 60 публикации в областта на туризма. Преподавани дисциплини в ИУ-Варна: „Маркетинг“, „Маркетинг в туризма“, „Туристически пазари“, „Маркетингови комуникации в туризма“, „Управление на взаимовръзки с клиенти“.

 

Гл. ас. д-р Красимира Янчева

Завършила езикова гимназия в гр. Варна с немски и английски езици. Магистър и бакалавър по „Туризъм“ към Икономически университет - Варна. Доктор по Икономика и управление (Туризъм), защитила дисертация на тема: „Маркетингова стратегия за развитие на културно-познавателни туристически пътувания на основата на българския фолклор”.  Преподавател към катедра „Икономика и организация на туризма“ от 2008 г. Професионален опит – предимно в сферата на туристическата анимация и туристическия транспорт. Автор на над 60 публикации в областта на туризма.

Преподавани дисциплини в ИУ-Варна: „Управление на туризма“, „Маркетинг в туризма“, „Съвременни видове туризъм“, „Управление на човешките ресурси в туризма“, „Мениджмънт на туристическа дестинация“,„Events design and Experience“, „Management and Animation in the entertainment industry“.Научни интереси: специализирани видове туризъм, културен туризъм, нематериално културно наследство, туристическа анимация, маркетингови комуникации и др.