ДОЦ. Д-Р ВЕРА НИКОЛОВА

Фотография

Галерия

ДОЦ. Д-Р ВЕРА НИКОЛОВА е завършила ПИ „Дичо Петров“, гр. Смолян – специалност „История и география“ и СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност „География на стопанските отрасли и комплекси“. Преподавател е в СУ „Св. Климент Охридски“. Доцент по научно направление „Туризъм” в катедра „География на туризма“ на ГГФ, и доктор по География на рекреацията и туризма. Професионалната квалификация и опит са свързани с повече от 23 години  преподавателска  и научно-изследователска  дейност в сферата на   туризма и географията, осъществена в  СУ „Св. Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“. Има практически опит в работа с програми и проекти за обучение на кадри в туризма, маркетингови и социологически проучвания, както и в проучвания на специализирани видове туризъм, главно на Културен и Религиозен туризъм. Изследванията са свързани с развитието на туризма на регионално и локално ниво, както и трансграничното сътрудничество в областта на туризма и обучението.

Научните интереси са насочени към създаване на класификационни схеми и модели за развитие, разработване на регионални  и местни туристически продукти и атракции, проучване на туристически дестинации на ниво региони и страни.Списъкът на публикациите включва многобройни заглавия – монографии, учебник, студии и статии. Член е на Българската асоциация на експертите в туризма и е един от учредителите  на Регионална туристическа асоциация „Родопи“.