Фотография

Галерия

УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ „SILC ROAD LOCAL CULTURE” SILC В ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

27.06.2020

Международният проект „SILC Road local culture” SILC в Икономическия университет – Варна, се реализира от началото на 2019 г. и продължава по Съвместна оперативна програмаЧерноморски басейн 2014 - 2020“. Неговата продължителност е 30 месеца с участието на екипи от пет страни: Гърция, България, Армения, Румъния и Грузия. Водещ партньор на проекта е Aristotle Unversity of Thessaloniki – Гърция.

Целите на проекта включват идентифициране, документиране и картографиране на културния отпечатък на Пътя на коприната, оценяване и разкриване на потенциала за развитие на районите, които попадат на древния търговски път; създаване на виртуална обсерватория – иновативен инструмент за информация, който има за цел да формира интересни дестинации и да популяризира неизвестното и неизползвано културно наследство на местно и междурегионално равнище по линията на Западния път на коприната; създаване на предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и туристически продукти, членовете ще обменят и споделят своите знания и опит и др. 

За първи път в рамките на проект SILC ще бъде създаден отличителен знак (етикет) за предприемачите по Пътя на коприната. Етикетът SILCNECT Entrepreneurship Label е сертификационна система за предприемачите, които предлагат туристически продукти на Пътя на коприната. Целта е да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и създаване на синергии между страните от Черноморския басейн. От своя страна дейностите по обучение на предприемачите за придобиване на SILCNECT Label ще подпомогнат създаването на идеи за иновации, сътрудничество и търговска свързаност сред бизнеса в сферата на туризма.

 

Програма:Съвместна оперативна програмаЧерноморски басейн 2014 - 2020“

Бюджет на ИУ-Варна: 198 110 Евро

Продължителност:30 месеца

Период на изпълнение:2018 – 2021 г.

Финансиране: 100%

EuropeanNeighborhoodInstrument(ENI): 92 %

МРРБ, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“: 8%

 

Партньори:

Гърция,Aristotle Unversity of Thessaloniki, водещ партньор

България,Икономически университет – Варна

Армения,Russian - Armenian Unversity, 

Румъния,National Association for Rural, Ecological and Cultural Tourism, Tulcea branch,

Грузия,International Centre for Social Research and Pоlicy analysis.