Фотография

Галерия

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВТОРИЯ ПРОЕКТ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА ЕМБЛЕМАТИЧНАТА КЪЩА

28.10.2017

Балабановата къща в Стария град вече е изцяло достъпна за хора със специални двигателни потребности. Това съобщи директорът на Общински институт „Старинен Пловдив“ Минко Кафтански. В петък екипът на института ще посрещне представителите на Агенцията за хора с увреждания, които ще извършат окончателния мониторинг по проекта с наименование „Приспособяване на вътрешната среда на Балабанова къща чрез адаптиране на санитарен възел за нуждите на хора с опорно-двигателни увреждания“. На практика с приключването на този етап, ОИ „Старинен Пловдив“ осъществи надграждане на резултатите, постигнати с реализацията на предишния проект от 2016 г. „Изграждане на достъпна среда за хора с опорно – двигателни увреждания в Балабановата къща“ и създаде устойчивост и ефективна синергия между двата проекта.

Припомняме, че през 2016 г. Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“. Финансирането бе насочено към създаване на достъп до обекти с международно, национално и областно значение за лица с увреждания. През юни 2016г. беше сключен договор между АХУ и ОИ „Старинен Пловдив“ за срок от 12 месеца, по силата на който на Общинския институт бе предоставена финансова подкрепа в размер на 13 700 лв. (без ДДС) за изпълнение на проекта „Изграждане на достъпна среда за хора с опорно-двигателни увреждания в Балабанова къща“. В резултат на това, бяха закупени две мобилни рампи и стълбищен робот SA-3, произведен в Япония с товароподемост - 160 кг, година на производство – 2016 г. и гаранционен срок от 5 години. Проектът от 2016 г. приключи успешно със заключителен констативен протокол от извършена проверка от страна на Агенцията. Към днешна дата на видно място в Балабановата къща е поставено логото на АХУ с пояснителен текст, че обектът е адаптиран за хора с увреждания, с финансовата подкрепа на АХУ. (Сумата представлява минимална държавна помощ, съгласно Регламент (ЕС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013г., относно прилагането на чл.107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския Съюз към помощта deminimis.) 

През месец май 2017 г., АХУ предостави на ОИ „Старинен Пловдив“ като бенефициент по договор, финансова субсидия в размер на 4455 лв. (без ДДС) за изпълнение на проекта за приспособяване на вътрешната среда на Балабанова къща. Договорът е със срок на действие 36 месеца, като срокът за извършване на строително-монтажни работи бешетримесеца. Проектът вече е изпълнен в инвестиционната си част. С извършеното преустройството и адаптиране на санитарното помещение, намиращо се на приземия етаж на обекта е постигнато изграждане на цялостно достъпна архитектурна среда за целевата група -  хората с опорно-двигателни увреждания.

„Целият екип на ОИ „Старинен Пловдив“ изказва специални благодарности на партньорите от АХУ. Изключително удовлетворени сме и от факта, че с реализацията на този втори етап постигаме трите основни цели на проекта, свързани с това да увеличим броя на посетителите със затруднения в предвижването в Балабановата къща, да създадем подходящите условия за удължаване и подобряване качеството на престоя на хора със специални потребности и не на последно място да спомогнем за повишаване на социалното включване и пълноценната интеграция на хората с увреждания в обществено-културния живот на Пловдив“, каза още Минко Кафтански.