Фотография

Галерия

УСПЕШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЛУЧАЙ 60 ГОДИНИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО

05.10.2016

Успешно приключи научната конференция с международно участие „Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения” по повод отбелязването на 60-годишнината от присъединяването на България към Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).Тя се организира от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей в сътрудничество с Българския национален комитет на ИКОМОС, с подкрепата и под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО – България. Форумът се проведе от 30.09 до 2.10.2016 г. в ИЕФЕП – БАН в София, където антрополози, архитекти, фолклористи, етнолози, музеолози, езиковеди и др., представители на различни научни и културни институции, дискутираха актуални проблеми на опазването на материалното и нематериалното културно наследство. 

Конференцията представи опита от прилагането на конвенциите на ЮНЕСКО от 1972, 2003 и 2005 г. и  дискусия върху важни и актуални проблеми, свързани с опазването на културното наследство. Основните тематични полета, към които беше насочен научният форум бяха: теоретични схващания, свързани с интерпретирането и опазването на културното наследство; иновативни концепции за опазване на материалното и нематериалното културно наследство; актуални проблеми на опазването на културното наследство в музейна среда;  натрупаният опит в прилагането на национални и регионални политики за опазване на културното наследство.

Стремежът на организаторите беше тези проблеми на опазването на материалното и нематериалното културно наследство, да бъдат интерпретирани от възможно най-широк кръг специалисти с различна професионална подготовка. Във форума взеха участие колеги от страната и чужбина, работещи в областите на етнологията, фолклористиката, културологията, археологията, изкуствознанието, архитектурата, музеологията, реставрацията, консервацията, филологията, библиотекознанието, представители на медиите и др.

На научната конференция беше подкрепена и важната Национална кампания „Да възродим Националния етнографски музей!”, иинициирана от ИЕФЕМ – БАН по случай 110 години от откриването на Народния етнографски музей в София, която се провежда под патронажа на Президента на Република България.