Технология на обслужването в хотела

Автор: Кадиева, Сн.

Фотография

Фотография

Технология на обслужването в хотелиерството, изд. УИ Наука и икономика , Варна, 2010,  ISBN978-954-21-0475-9

Учеб­никът  „Технология на обслужването в хотела”е пред­наз­на­чен за сту­ден­ти­те от Ко­ле­жа по ту­ри­зъм при Ико­но­ми­чес­ки уни­вер­си­тет в гр. Вар­на, ко­ито се обу­ча­ват в спе­ци­ал­ност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” в ре­дов­ния и за­до­чен курс на обу­че­ние. В учеб­ни­ка на­ми­рат мяс­то ак­ту­ал­ни проб­ле­ми на хо­те­ли­ер­с­ко­то об­с­луж­ва­не във фронт офиса на хотела, хотелско домакинство, качеството на хотелиерското обслужване, при­ло­же­ние на сис­те­ми за уп­рав­ле­ние на ка­чес­т­во­то, гри­жа­та за кли­ен­та  и др., ко­ито имат мно­го съ­щес­т­ве­но зна­че­ние за по­ви­ша­ва­не на кон­ку­рент­нос­по­соб­нос­т­та на хо­те­ли­ер­с­ки­те фир­ми на меж­ду­на­род­ния ту­рис­ти­чес­ки па­зар в съв­ре­мен­ния етап от  раз­ви­ти­ето  на хо­те­ли­ер­с­т­во­то и ту­риз­ма.

Ак­цен­тът при раз­г­леж­да­не на  от­дел­ни­те проб­ле­ми на хо­те­ли­ер­с­ко­то об­с­луж­ва­не е пос­та­вен вър­ху прак­ти­чес­кия ас­пект и ус­во­ява­не на зна­ния и уме­ния, ко­ито да на­ме­рят не­пос­ред­с­т­ве­но при­ло­же­ние при про­фе­си­онал­на­та ре­али­за­ция на бъ­де­щи­те спе­ци­алис­ти. 

Въп­ро­си­те и за­да­чи­те за са­мо­кон­т­рол, за­да­де­ни в края на вся­ка те­ма, да­ват въз­мож­ност за ос­мис­ля­не на при­до­би­ти­те зна­ния и  за наб­лю­де­ния и ана­ли­зи, ко­ито мо­гат да се нап­ра­вят  в хо­те­ли­те по вре­ме на прак­ти­чес­ки за­ня­тия.  Учеб­ни­кът мо­же да бъ­де по­ле­зен и за соб­с­т­ве­ни­ци и ме­ни­джъ­ри на хо­те­ли, как­то и за сту­ден­ти и уче­ни­ци, изу­ча­ва­щи по­доб­ни спе­ци­ал­нос­ти в дру­ги учеб­ни за­ве­де­ния по ту­ри­зъм.

 

СНЕЖИНА КАДИЕВА е главен асистент и дългогодишен преподавател в Колеж по туризъм – Варна при ИУ-Варна, а в момента е и докторант към катедра „Икономика и организация на туризма”към Икономически университет - Варна.  Титуляр  е на учебните програми за професионален бакалавър по „Технология на обслужване в хотела”, и „Индустрия на свободното време” и преподавател по едноименните учебни дисциплини. Преподава и по дисциплините „Хотелиерство”, „Грижа за клиента” и „Специализирани видове туризъм” . Тя е един от основните инициатори и съставители на учебния план в Колежа за създаване на специалността „Мениджмънт на свободното време”, първата по рода си специалност във висше учебно заведение в България.

Автор е на самостоятелните учебници „Технология на обслужването в хотела и „Индустрия на свободното време”, както и съавтор на учебниците „Грижа за клиента”, „Маркетинг на свободното време и туризма”, „Специалзирани видове туризъм”. Публикувала  е десетки  доклади и статии в сферата на туризма и хотелиерството. Съавтор е в тримонографии, една от които с международно участие. Работила е в областта на организацията и управлението на туристическото обслужване в черноморските туристически комплекси „Златни пясъци”, „Св. Св. Константин и Елена” и вк „Ривиера”.Специализирала е в Испания, Австрия, Германия, Великобритания и е участвала в различни международни проекти.  Индивидуален член е на Варненската туристическа камара от 1992 г. и член на Контролния съвет на камарата от 2011 г. Консултант и участник във фирмени обучения в различни в различни туристически фирми. Научно-изследователската й дейност е в областта туристическото обслужване, качеството на хотелиерския продукт, семейното  хотелиерство и индустрията на свободното време.