Икономика на туристическата фирма

Автор: Марин Нешков, Велина Казанджиева

Фотография

Фотография
Фотография

 

У В О Д

Потенциалните възможности на туризма за реализиране на значими икономически и социални ефекти, за подпомагане на икономическия растеж и създаване на нови работни места го прави все по предпочитана и привлекателна сфера за инвестиции и приоритетно направление в политиката на различните структури от публичния и частния сектор. Все повече стопански субекти насочват интересите и вниманието си към него. У нас в периода на преход от централно регулирано към пазарно оринтирано стопанство туристическият сектор се превръща в основна стопанска алтернатива за противодействие на отрицателните последици, съпътстващи този преход. Нови предизвикателства към него отправя и членството на нашата страна в Европейския съюз. Всичко това определя и нарастването на потребността от специфични знания за туризма и за управлението на туристическата дейност в частност.

Понастоящем в Р. България функционират множество стопански субекти. Въпреки наличието на общи черти между тях и тези от останалите сектори, налице са и редица особености в процеса на функционирането и развитието им. Системните и задълбочени знания в тази област биха помогнали в значителна степен на професионалистите в туризма по-бързо и по-безболезнено да се адаптират към динамичната пзарна среда и по-лесно да преодоляват бариерите и проблемите в процеса на управление на туристическата стопанска дейност.

Предлаганият учебник по “Икономика на туристическата фирма” е предназначен за студентите на Нов български университет в София, избрали бакалавърската програма “Икономика” (от дистанционното обучение), модул “Бизнес администрация”, специализация “Туризъм”. Основната негова цел е да представи базисни знания на обучаемите в областта на икономиката на туристическата фирма, които да им послужат като допълнение или продължение на обучението им в основните курсове и дисциплини.

Поради обстоятелството, че едноименната дисциплина не е базисна за подготовката на студентите горната цел се постига посредством разглеждането и представянето на въпроси от икономиката на туристическата фирма, които липсват в подобните по тематика дисциплини, включение в тази специализация: “Технология и организация на туристическата дейност”, “Маркетинг в туризма” и “Мениджмънт на туристическата фирма”. В този смисъл конкретните задачи, които се решават за постигане целта на обучението са:

üвъведение в икономиката на туристическото предприятие;

üобща характеристика на туристическата фирма и особеностите на нейното функциониране в условията на различните пазарни структури (конкуренция и монополи в туризма – особености, монополистични структури, коопериране и др.);

üоценка на основните производствени фактори в дейността на туристическата фирма;

üанализ на фирмения туристически продукт (същност, разновидности, условия за създаване и потребление, качество и неговото управление и сертифициране);

üописание и анализ на иновационната и инвестиционна политика на туристическата фирма;

üизясняване на въпросите, свъразани с организацията на труда персонала, анализа и планирането на дохода, приходите, разходите,финансовия резултат и икономическа ефективност на дейността на туристическата фирма.

Основните части на учебника “Икономика на туристическата фирма” не са самостоятелни и изолиране една от друга. Напротив, те съдействат за комплексното и системно възприемане на учебното съдържание на научната дисциплина и следва да се възприемат в единство и като едно цяло. Този подход съответства и на практическите реалности в процеса на управление на туристическата фирма, който не би могъл да се осъществява ефективно в отделни и независими една от друга дейности.

Познавателната стойност на учебното съдържание на “Икономика на туристическата фирма” се определя предимно в две направления: теоретико-методологическо ипрактико-приложно. Първото направление доминира, което съответства и на базисния характер на знанията, които предлага самата дисциплина “Икономика на туристическата фирма” (вж. § 1.1. на гл. първа). Тези знания съдействат, от една страна, за задълбочаване и конкретизиране на предходните знания от по-общите дисциплини (напр. “Микроикономика”) и от друга страна – играят ролята на изходящи знания за успешното усвояване на други дисциплини (“Мениджмънт на туристическата фирма”, например).

В процеса на работа над учебника авторите проучиха много наши и чуждестранни литературни източници. За целта бе използван и голям обем научна информация от системата на Internet. Стремежът бе да бъдат отразени не само новостите в теорията, но и съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия у нас и в индустриално развитите страни. Въпреки това матриалът в учебника не изчерпва всички въпроси от икономиката на туристическата фирма. Неговият обем не позволява и конкретизиране и задълбочено представяне на някои въпроси от учебното съдържание на дисциплината. Освен това не са изключени пропуски и грешки, поради което авторите ще приемат с благодарност всички препоръки за усъвършенстване на учебника.

Автори на учебника са доц. д-р Марин Нешков и гл. ас. Велина Казанджиева - преподаватели в катедра “Икономика и организация на туризма” към Икономически университет – Варна. Участието им в написаването на оделните части на учебника е както следва:

доц. д-р Марин Нешков: глави първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, девета, десета, дванадесета и тринадесета;

гл. ас. Велина Казанджиева: глави осма и единадесета.