Посредническа дейност в туризма

Автор: Мариана Асенова, Мария Воденска

Фотография

изд. на МВБУ,София, 2006, ISBN: 978-954-9432-08-4

ПРЕДГОВОР

Бурното развитие на туризма в България през последните години породи необходимостта от подготовка на висококвалифицирани кадри за туристическия отрасъл. В страната функционират редица средни и висши училища, в които се предлагат различни специалности и програми в областта на туризма. В тях се подготвят професионалисти по специфични профили, чрез изучаване на многобройни научни дисциплини, необходими за осигуряване на специализираната им подготовка и за придобиване на необходимата професионална квалификация.

В туристическото обслужване функционират голям брой субекти и предприятия, които участват в създаването, реализацията и потреблението на комплексния интегрален туристически продукт. Сред тях са транспортни средства и организации, заведения за настаняване, хранене и развлечения, спортни, медицински и други съоръжения, атракции и други. Туристическото обслужване се осъществява на три нива:

♦          Първичен туристически сектор - това са предприятия и организации, предоставящи непосредствено услуги изключително и само на туристите в рамките на следните туристически дейности: хотелиерство, ресторантьорство, специализиран туристически транспорт, специализирано посредничество, предлагане на допълнителни туристически услуги;

♦          Вторичен туристически сектор - това са предприятия и организации от отрасли извън туризма, които в по-голяма или по-малка степен и по различно време предоставят стоки и услуги и на туристите - транспорт за общо ползване, търговия на дребно, съобщения и т.н.;

♦          Третичен (граничен) туристически сектор - в него се включват всички предприятия и дейности, които не участват в туристическото обслужване, но без съществуването и дейността на които е невъзможно туристическото развитие — индустрия, селско стопанство, строителство, образование, здравеопазване, научна сфера и др.

Основен обект на внимание в специалностите по туризъм са дейностите и тяхната организация в първичния туристически сектор. Особено място сред тях заемат посредническата дейност и посредническите организации и предприятия, играещи основна роля в процеса на създаване и реализация на туристическия продукт, чиито технология и организация представляват специфичен обект на изучаване в настоящия учебник. Предмет на разглеждане са основните теоретико-методологически и практико-приложни въпроси, свързани с дейността на посредническите предприятия в туризма. Транспортно-туристическата дейност също е разгледана в рамките на курса, тъй като тя е свързана непосредствено с дейността на предприятията за организация и посредничество в сферата на туризма.

Посредническата дейност заема много важно място в туристическото обслужване. Проучванията показват, че повече от 50% от туристите в света прибягват до нея, за да осъществят своите пътувания.

Туристическите агенции имат огромно значение, както за развитието на вътрешния и международния туризъм, така и за развитието на икономическия и обществения живот в дадена дестинация или държава.

Гл. ас. Мариана Асенова е автор на 18 от темите, а доц. д-р Мария Воденска е разработила следните теми: Място, роля и значение на туристическите агенции; Туристическата агенция - същност, функции, класификации и дейности; Възникване и развитие на туристическите агенции; Международни и национални организации на туристическите агенции; Съвременни тенденции в дейността на туристическите агенции; Възникване и развитие на туристическите агенции в България; Съвременни информационни технологии в туроператорската и агентска дейност; Транспортна дейност в туризма.

Учебникът „Посредническа дейност в туризма“ е предназначен преди всичко за студентите от специалност Туризъм в МВБУ- Ботевград, СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС, ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“, ИУ-Варна и др. Той е разработен въз основа на одобрена и апробирана учебна програма и отразява опита на авторите и публикуваните в литературата научни достижения по разглежданите въпроси.

Изказваме сърдечна благодарност на рецензента гл. ас. д-р Байко Байков за направените конструктивни забележки и се надяваме предложеният учебник да бъде от полза за всички читатели.