Маркетинг на туристическия продукт - комуникационна политика в туризма и услугите

Автор: Проф. д-р Лина Анастасова (2010)

Фотография

Фотография

Маркетинг на туристическия продукт - комуникационна политика в туризма и услугите, изд. ЕКС-ПРЕС,  ISBN 9789544901691

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаеми читателю,

Книгата „Маркетинг на туристическия продукт- комуникационна политика в туризма и услугите” е предназначена за разнородна читателска аудитория: На първо място това са редовните и задочни студенти, изучаващи дисциплините “Маркетинг в туризма”, “Маркетинг на услугите” и/или “Комуникационна политика в туризма”. Тя осигурява едновременно и теоретични познания и много примери по всички проблеми, касаещи маркетинговите комуникации на туристическите фирми, на фирмите предлагащи услуги, както и на туристическите дестинации на различни нива- национално, регионално и на местно и по- точно общини и други различни населени места .

Другата потенциална група потребители това са предприемачите и мениджърите от туристическия отрасъл, които се сблъскват с различни проблеми в областта на комуникационната си политика, особено в условията на глобална конкуренция, която става все по- жестока. Ако дестинациите, хотелите и туристическите агенции в България не се адаптират към конкурентната среда и  не започнат да прилагат всички комуникационни инструменти, при това в интегриран план, те няма да бъдат успешни. Надявам се, че книгата ще може да запълни някои празнини в професионалната подготовка на горепосочените целеви групи, още повече, че в другите публикации по туристически маркетинг има недостатъчно информация за най- новия елемент на системата от маркетингови комуникации- маркетинга по Интернет и особено за маркетинга чрез социалните мрежи. Освен това книгата съдържа и отделна глава „Маркетинг на туристическа дестинация” с теория и добри практики, което също би било от полза, както за мениджърите и маркетолозите, така и за туристическите общини и за браншовите организации в туризма.   Бих била доволна, ако дори само половината от теоретичните и практико- приложни знания в книгата бъдат усвоени и използвани в практиката от тях.   

Изказвам сърдечната си благодарност на рецензените на книгата- проф. Д. Доганов и проф. Б. Дуранкев,  както и на всички собственици, мениджъри на хотели и ръководители на браншови организации в България и чужбина, с които съм обсъждала проблематиката на книгата.Благодаря от сърце и на хотелите- рекламодатели- хотел «Олимп» и хотел «Тракия Гардън»  в КК  «Слънчев бряг», чиито собственици са от 30-35 години в бранша.

 

юни  2010 г.                                                                     Лина Анастасова

Бургас

 

Проф. д-р Лина Анастасовае преподавател в Бургаски Свободен Университет, ръководител на катедра „Маркетинг” и зам. декан на Центъра по икономически и управленски науки. Завършва висшето си образование във ВИИ „К. Маркс” (сега УНСС), а по-късно специализира Стратегически маркетинг в туризма в Hotel Institute „Cezar Ritz” в Швейцария (1990)и мениджмънт и маркетинг в Roffey Park Management College - Великобритания (1992).

Преподава дисциплините маркетингови изследвания, маркетинг в туризма, икономическа социология и web-маркетинг на взаимовръзките (в магистърската програма по маркетинг). Член е на няколко международни организации, между които ISA (изследователски комитет RС50- Internation­al tourism), ISTR-САЩ, ATLAS, както и на Българската Асоциация по Маркетинг (БАМ). Участвала е с доклади в множество международни конференции – в Германия, Финландия, Австрия, Малта, САЩ, Южна Африка, Италия, Малайзия, Великобритания и др.

Проф. д-р Л. Анастасова е била гост лектор в RoehamptonInstitute(SurryUniversity, Великобритания) – 1995 г., в лятната висша школа MedCampusв Малта –1996 г., в AutonomousUniversityofBarcelona, Барцелона –1999 г.. По линия на Международната програма „Еразъм”. Л. Анастасова е гостувала като лектор в Португалия, Германия, Шотландия, Чехия, Полша, Естония, Испания. Авторката е провела множество маркетингови изследвания в областта на туризма, услугите и потребителските стоки. През периода от 1996 досега е провела няколко изследвания върху българския пазар за храни и напитки по поръчка на фирми от Швейцария и Великобритания. Проф.Анастасова е била и е член и на редакционната колегия на няколко списания, между които и EuropeanJournal of Tourism Researchи сп. „Бизнес посоки” на Центъра по икономически науки на БСУ. Л.Анастасова участва от 7 години в журито на Международния фестивал на туристическите филми във Велико търново по време на Борсата за културен туризъм.

 

Монографии и учебници на проф. д-р Лина Анастасова:

 „Маркетингови изследвания”– три издания: 1996, 1998, 2005 г.

 „Маркетингови комуникации в туризма и услугите”– 2001 г.

 „Социология на туризма” – 2003 г.

 „Маркетинговые исследования в туризме”, съавтор Ал. Дурович – 2002, изд.     Новое знание (учебник за Русия, Беларус и Украйна)

„Маркетинг на взаимовръзките”– 2008 г.

„Маркетинг на туристически продукт”- 2010 г.