Маркетинг в хотелиерството

Автор: Иванов, С., Жечев, В. (2011)

Фотография

Фотография
Фотография

Маркетинг в хотелиерството (2011), Варна,  Изд. „Зангадор“, ISBN 978-954-92786-1-3

„Маркетинг в хотелиерството”  е плод на необходимостта от специализиран учебник, който да отразява специфичните особености на маркетинга на заведения за пребиваване (хотели, мотели, вакан­ционни селища, семейни хотели и др.). Съдържа­нието е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните основополагащи концепции от управлението на маркетинговата дейност на заведе­нията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса (информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент, позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концеп­ции като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.

Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени и практически примери за хотели/хотелски вериги от световната туристическа индустрия. Предвид приложния си характер, учебникът може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство във висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.