Въведение в туризма

Автор: доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Таня Дъбева, гл. ас. д-р Стоян Маринов, гл. ас. Велина Казанджиева, ст. ас. Мария Велева.

Фотография

Сборник Въведение в туризма (2007 г.), Варна, Изд. УИ – Икономически университет – Варна, ISBN978-954-21-0287-8

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм”, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми и представлява интерес за специалистите от туристическите предприятия у нас. Авторският колектив представя общите въпроси от туристическата теория, икономическите и институционални аспекти на туризма като съвременно социално-икономическо явление.

В съдържанието на учебника са отразени постиженията в развитието на теорията за туризма и туристическата индустрия както у нас, така и във водещите в това направление европейски страни, САЩ, Канада, Австралия и др.

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

“Въведение в туризма” е една от основните задължителни дисциплини в учебния план на специалност “Туризъм” в бакалавърската степен на обучение. Нейната цел е да формира изходящи знания, необходими за усвояване на останалите профилиращи дисциплини. По своя характер тя е въвеждаща, което определя и нейния предмет - изучаване на общите въпроси от теорията за туризма, икономическите и институционални аспекти на това съвременно социално-икономическо явление.

Дисциплината “Въведение в туризма” е включена за пръв път в учебния план на специалност “Туризъм” към Икономически университет - Варна от учебната 1998/99 година, а предлаганото издание на учебника по нея е второто след това от 2001 г. То е допълнено и преработено от същия авторски колектив и е логично продължение и приемник на предходните издания, подготвени от преподаватели от катедра “Икономика и организация на туризма” към ИУ Варна през предходните периоди. В този смисъл учебникът наследява традициите в 41-годишното специализирано обучение по туризъм в това висше училище. Същевременно в неговото съдържание са отразени постиженията в развитието на теорията за туризма и туристическата индустрия от края на миналото и началото на настоящето столетие както у нас, така и във водещите в това направление европейски страни, САЩ, Канада, Австралия и др.

Второто издание на учебника “Въведение в туризма”епредназначено главно за студентите от специалност “Туризъм” в Икономически университет - Варна. Написан е съобразно утвърдената учебна програма по едноименната дисциплина. Той може да намери по-широко  приложение при подготовката на кадри и в други учебни звена, обучаващи бакалаври по туризъм, както и в Колежите по туризъм в Бургас, Варна, Добрич и др. Учебникът представлява интерес и за специалистите от туристическите предприятия у нас,включително и за участниците в обучението в магистърските програми или в различните форми за повишаване на квалификацията и следдипломното обучение по туризъм.

В процеса на работа над учебника авторският колектив проучи много наши и чуждестранни литературни източници. За целта бяха използвана и голям обем научна информация от системата на Internet. Стремежът бе да бъдат отразени не само новостите в теорията, но и съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия. Въпреки това не са изключени пропуски и грешки, поради което авторите ще приемат с благодарност всички препоръки за усъвършенстване на учебника.

 

Отделните части на учебника написаха:

доц. д-р Марин Нешков:глави първа, втора, трета, четвърта, шеста, осма, девета, тринадесета, четиринадесета, петнадесета и шестнадесета;

доц. д-р Светла Ракаджийска:глава пета;

доц. д-р Таня Дъбева:глава десета;

гл. ас. Стоян Маринов:глава седма;

гл. ас. Велина Казанджиева:глава дванадесета.

ст. ас. Мария Велева:глава единадесета;