Ресторантьорство

Автор: Димчо Тодоров

Фотография

Фотография

Учебникътпо Ресторантьорство е основа за формиране на знания и умения в областта на комерсиалното ресторантьорство. Той е предназначен за обучаващите се в школи, професионални гимназии по туризъм, колежи и университети за усвояване на необходимата теоритична подготовка свързана с по нататъшната им реализация в сферата на туризма и Ресторантьорството. Предназначен е за обучение и подготовка на средни управленски кадри в българските колежи и университети и придобиване на образователно квалификационна степен „Бакалавър”. Може да бъде полезен и за собственици, управляващи и обслужващ персонал в заведенията за хранене и развлечения.

В учебника е представена в достъпна форма необходимата информация относно възникването и развитието на Ресторантьорството, структурирането и експлоатацията на материалната база, управлението на персонала, организацията, технологията на обслужване. Проследени са формите и начините на сервиране, отношението към гостите и специализираните операции по оформяне и предлагане на ястията. В оперативен план но задълбочено са разгледани основните дейности и технологията на работа в заведенията за хранене и развлечения. Последователно са анализирани процесите на функциониране и експлоатация на Ресторантьорските заведения.

За написването на учебника е използван многогодишния ми персонален опит на почти всички позиции в сферата на ресторантьорството, както и публикациите на наши и чужди автори и водещиспециалисти. Целта на представения учебния материал е да осъществи тясна връзка между теоритичните знания за Ресторантьорството като дейност и практическите умения за работа в комерсиалните заведенията за хранене и развлечения. Компактната и достъпна форма улеснява усвояването на необходимите знания за постигане на качествено предлагане и компетентно управление на заведенията от различен тип и категория.

Усвояването на необходимите знания и придобиването на професионални умения би повишило конкурентноспособноста и качеството на българския ресторантьорски продукт като цяло и би спомогнало за увеличаване на приходите и печалбата в туризма и в частност на заетите в ресторантьорския бизнес.