Икономика и финансово управление на ресторантьорството

Автор: доц. Елена Петкова

Фотография

Фотография

„Икономика и финансово управление на ресторантьорството" съдържа кратки теоретични постановки, практически примери и задачи, които авторката използва при воденето на икономическите дисциплини Икономика на туризма и Ресторантски операции за студентите от специалност Туризъм на катедра География на туризма на Геолого-географския факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски."

            Теоретичните постановки, практическите примери и задачите биха могли да се използват както от студенти при самостоятелна подготовка, така и от преподаватели в други университети при провеждане на учебни занятия по сходни дисциплини. Представените материали могат да бъдат полезни също на ръководители в ресторантьорския бизнес с оглед увеличаване на приходите, печалбите и ефективността и намаляване на разходите за стопанската дейност.

            Във всяка част са представени примери и задачи, които са предхождани от кратки теоретични постановки по определена тема. Авторката използва част от материалите при преподаване на упражнения на студентите по дисциплината Икономика на туризма, това са общи постановки и задания, които могат да бъдат приложени във всички области на туризма. Същевременно други - преобладаващата част от материалите тук, са специфични и приложими предимно към ресторантьорството, поради което са включени в семинарните занятия по дисциплината Ресторантски операции.

 

 

Подпомага:

 

·         Учебния процес по дисциплини Ресторантски операции, икономика на туризма и др.

·         Ръководството на упражнения

·         Дейността на Управители на заведения за хранене и развлечения

 

Включва:

·         Теоретични постановки

·         Практически примери

·         Набор от задачи

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ

I. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ

III. ОПЕРАТИВЕН БЮДЖЕТ И АНАЛИЗ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

IV. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОЦЕНКА НА МЕНЮТО

V. ПОКУПКА, СКЛАДИРАНЕ И ИЗПИСВАНЕ НА ПРОДУКТИ И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

VI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ХРАНИ И НАПИТКИ

VII. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ

VIII. РАЗХОДИ ЗА ТРУД И ОБСЛУЖВАНЕ В РЕСТОРАТЬОРСТВОТО

ЛИТЕРАТУРА

 

Елена Петкова е доктор по икономика и управление. Преподава в катедра „География на туризма“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Води лекционни курсове и упражнения по Хотелски операции. Участвала е в редица национални и международни семинари.

Притежава сертификат в резултат на обучение относно симулацията в хотелиерството HOTS, проведено в Манчестър, Великобритания, от компанията, разработила продукта TheTotalSimulatorCompany(TOSC). Носител е на престижния международен сертификат за анализи в хотелиерската индустрия (CHIA), връчен от Американския образователен институт по хотелиерство и настаняване (AHLEI) съвместно със Смит Травъл Рисърч (STR)  и Международния институт  по институционално обучение в хотелиерството и ресторантьорството (CHRIE).

Научните й интереси са в областта на икономиката, управлението, туризма и хотелиерството. Участвала е в редица национални и международни конференции в страната и чужбина. Като експерт участва в национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти. Автор е на голям брой научни публикации.