Отговорен туризъм 2020

Автор: Авторски колектив

Фотография

Фотография

Сборник с доклади от Международна научна конференция „Отговорен туризъм 2020” – 50 години Колеж по туризъм - Варна, том I и II, изд. „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2013,  ISBN 978-954-21-0665-4 и ISBN 978-954-21-0666-1.

 

Въведение

ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ – 2020

 

Концепцията за отговорния туризъм синтезира идеите и принципите на устойчивото развитие на туризма и предлага практически насоки за тяхното реализиране. Това ясно прозира от най-краткото определение за отгговорния туризъм: „Туризъм, който създава по-качествени и стойностни места за живот и за посещение”[1]. Защото балансирането между икономическото развитие и съхранението на социална и природна среда в конкретен район, между интересите на местната общност и туристи – настоящо и бъдещо поколение, води до изграждането на атрактивни туристически дестинации, които същевременно предлагат качествени условия за работа, бизнес, образование, свободно време и семейство.

Концепцията за отговорния туризъм е представена през 2002 г. в Кейптаун чрез „Декларацията за отговорен туризъм в дестинациите”[2]. Съгласно нея най-важното, с което се отличава развитието на отговорен туризъм е:

·          Постигане на минимални негативни и повече положителни въздействия на туризма върху средата и обществото,

·          Създаване на стойностно преживяване за туристите, но при отговорно поведение от тяхна страна спрямо природна среда и местна общност,

·          обвързването на туризма с по-високото качество на живот на местни общности в туристическите дестинации, в т.ч. на работещите и инвестиращите в туризма, на хората от социално уязвими групи и в неравностойно положение.

Темата за развитието на отговорен туризъм е особено актуална, както за България, така и за всяка друга европейска държава, защото напълно отразява и следва идеите и принципите на Стратегия Европа 2020[3] и Европа туристическа дестинация № 1 в света[4]. Тези програмни документи и стратегии за развитието на Европа и европейския туризъм са разработени и се прилагат за да се отговори на:

·          съвременните предизвикателства пред които са изправени не само страните в Европа и съответно туризма, но и целия свят – икономическа и финансова неустойчивост, глобална промяна на климата, оскъдност на природни и други ресурси, намаляване на биоразнообразие и замърсяване на природна среда, дебалансирано регионално развитие и др.;

·          целите на новото хилядолетие[5] и глобалните принципи за устойчиво развитие[6];

·          необходимостта от повишаване конукрентоспособността на европейските икономики и туристическия сектор с оглед на нарастващия конкурентен натиск от развиващите се икономики и нови туристически дестинации, загуба на локална идентичност и придобиване на конукрентни преимущества чрез иновации и креативност.

С оглед на разгледаните характеристики и значение на отговорния туризъм е безспорна необходимостта от неговото развитие. Но, за приложение на неговите принципи и постигане на добри практики, е важно да се изяснявят и разрешават въпросите за поемането на отговорността, а именно кой, към кого и какво и как.

Кой?Отговорността да бъде поета, както от страна на туристическия бизнес и туристите, така и от местно население и правителство, международни, национални и местни правителствени и неправителствени организации и учебни институции в сферата на туризма или сектори, които са пряко свързани с него.

          Към кого и какво? Отговорността е към предишни, настоящи и бъдещи поколения, материално и нематериално наследство, природа и климат, богатство и благосъстояние. В лицето на поколенията могат да бъдат визирани местните жители и общност, туристи, собственици на капитал и работещи в туризма.

Как?Отговорността да се постига чрез приложение на принципите заложени в Стратегия Европа 2020 за интелигентно, устойчиво и инклузивно развитие и Стратегия Европа водеща туристическа дестинация в света  за повишаване на конкурентоспособността на туризма, развитие на устойчив, отговорен и качествен туризъм и изграждане на отличителен имидж на туристическа Европа като цяло. Това означава интегративно развитие на туризма, основано на знания, иновации и надграждане на наследено богатство.

Следователно идеята за Отговорен туризъм 2020 визира развитието му, независимо от дестинация, вид и форма, чрез поемане отговорността към минало, настояще и бъдеще.

 

Отговорността към миналото

Това е отговорност, която трябва да се поема едновременно от туристически бизнес, местно население и туристи, правителствени и неправителствени международни организации със сфера на дейност култура, история, екология, вкл. за защита  на културно-историческо и природно наследство. Това е отговорност към предишни поколения и тяхното завещание – материално богатство, достижения и живо културно наследство.

Независимо от атрактивната стойност, която ние днес придаваме на исторически и културни събития и ценности, археологически находки и паметници, традиции и обичаи, не всичко е необходимо да бъде валоризирано и експонирано, предимно за целите на туризма. В случай, че това се прави с директно приложение за туристическата дейност, да бъде по начин, който не разрушава истинската и автентична стойност на наследеното културно и природно богатство. Съответно ако наследството и фактите се интерпретират, особено в развлекателен контекст, да се даде възможност на настоящо и бъдещо поколение - туристи и местни жители да ги тълкуват и преживяват по свой начин, да размишляват, да се провокира въображението им и най-важното да се „пренесат” завещаните стойности към настоящето. Използването на завещаните социални ценности и природни ресурси да се прави с цел да се създаде атмосфера, по-вълнуващо преживяване без обаче да се пресъздава извън контекста на социо-културната среда и да се загубва усещане за място и време. Това особено силно се отнася до живото културно наследство, архитектурни паметници и монументи, които често се превръщат в атракция за туристите, заради самата атракция.

Същевременно може наследеното богатство да се използва индиректно за целите на туризма, т.е. неговите знания и идеи да намерят отражение в туристически продукти и атракции, които да привличат посетители в района – развлекателни и културни събития, паркове и места за забавления, образователни турове и тематични преживявания.

Развитието на отговорен туризма означава да се допринесе за съхранение на културно-историческо и природно наследство, но без това да се превръща в бариера за иновации и нови продукти, които имат стойност и смисъл за настоящо поколение. Защото отговорността към миналото може да бъде поета чрез използването на иновативни подходи – използване иновационни технологии, създаване на туристически бизнес и продукти чрез знания, а не само директна експлоатация на ресурси и ценности.

Поемането на отговорността към миналото е и изпълнение на дълг към предишното поколение – да не се допускат грешки, които са причинили военни конфликти, нарушение на човешки права и погазване на човешки ценности.  В този смисъл отговорният туризъм означава да се създават и предлагат туристически продукти и дейности, които:

-         подкрепят толерантността и истинския културен обмен, базиран на взаимно уважение,

-         представят стойността на културно-исторически ценности и природни ресурси като глобално или регионално значими, важни за обществото независимо от национална, етническа, религиозна, социална и расова принадлежност, местожителство и териториално покритие.

Отговорността към настоящето

Това е отговорност на туристическия бизнес (в лицето на мениджъри и собственици), на неправителствени туристически организации, учебни институции и межународни правителствени организации.

          Отговорността към настоящето се изразява в това, туризмът да осигурява икономическа ефективност и рентабилност за бизнес-участниците и партньорите, да води до-по-висока ефикасност на използваните ресурси и ниско-въглеродна икономическа активност, да допринася за здравословен и по-качествен начин на живот, адаптация към глобален свят, придобиване на знания, упражняване на хоби, съчетание на развлечения с нови преживявания и обогатяване на мироглед на туристи, местни жители и обществото като цяло.

          Това означава да се развива и стимулира туризъм, който

-         да възпитава в духа на здравословен начин на живот, толерантност и съпричаност към човешките проблеми,

-         стимулира креативността и провокира иновативни идеи;

-         дава възможност за общуване, изява на творческото въображение без предразсъдъци,

-         осигурява свобода на движението без обаче да бъде това за сметка на разрушаване на природна и социо-културна среда,

-         създава качествени работни места, предлага работа на специалисти и същевременно се съдейства за придобиване на умения и знания, които помагат на работещите да се адаптират към новите пазарни и социални изисквания,

-         допринася за постигане на интегративно развитие на територията, особено на изоставащите, често изолирани райони в икономически и социален аспект.

Някои от по-важните видове и форми на туризъм в това отношение се се явяват туризма за млади хора, за хора с ограничени възможности за пътуване, културен туризъм чрез създаване и изоплозване на събития и културно-познавателни маршрути (вкл. трансгранични) , доброволен туризъм – опознаване на места и съдействие за тяхното съхранение, спортен активен туризъм за аматьори и любители.

Отговорността към бъдещето

Това е отговорност, която трябва да се поеме на туристически бизнес, бизнес от туристически клъстери и сектори индиректно свързан с туризма,  правителствени институции, местно население и туристи.

На първо място това означава, че използването на ресурсите и създаденото богатство трябва да изхожда от презумпцията за непознатато отвъдно или за  стойностите, които биха искали да наследят бъдещите поколения. Природните ресурси и културно-историческите ценности е необходимо да се оценяват от гледна точка на тяхната:

-          икономическа стойност (за целите на тяхната валоризация),

-          присъща стойност – значение за биоразнообразие, устойчивост на екосистема, историческа, археологична, архитектурна, национална и др. стойност,

-          стойност за всеки член на обществото, който иска тези ресурси да съществуват и

-          бъдеща стойност, т.е. бъдещите поколения да се наслаждават и да притежават тези ресурси и ценности, които ние днес притежаваме.

Отговорността към бъдещето с още по-голяма сила се отнася до развитието на туризъм, който отговаря на принципите на „зелената икономика”[7] – по-висока ресурсна ефикасност и енергийна ефективност, ниско-вългеродна дейност, затворен бизнес-цикъл с минимални въздействия за околна среда.

В настоящия сборник са представени доклади, които са посветени на Отговорен туризъм 2020, а именно интегративно развитие на туризма, основано на знания, иновации и надграждане на наследено богатство, чрез поемане отговорността към минало, настояще и бъдеще. Сборникът, издаден в два тома, разглежда съвременни тенденции и практики за развитието на отговорния туризъм като цяло и по отношение на туристическите дестинации и фирми.

В том първи, раздел „Съвременни видове туризъм” на сборника са представени становища и идеи за видовете и формите туризъм, които отговарят на принципите на интегративното развитие и съответно Стратегия Европа 2020, на изискванията и очакванията на потребителите, туристическия бизнес и социално-икономическите и екологични предизвикателства днес. В докладите се разглеждат теоретични аспекти и практики на основните форми на отговорния туризъм като екотуризъм, културен, религиозен, лечебен и спортен туризъм, както и значението му за балансираното регионално развитие и постигане на по-висока енергийна ефективност и ресурсна ефикасност.

В том първи, раздел „Отговорен туризъм на туристическа дестинация” са представени политиките и пратическите подходи за постигане на отговорен туризъм в туристически дестинации. Докладите в този раздел разглеждат проблемите и съответно необходимите условия, знания и умения, практики и др. за развитие на отговорен туризъм в различни дестиниции. Представени са положителни примери за отговорен туризъм в туристически дестинации в Европа, вкл. България и света.

В том втори, раздел „Отговорен туризъм на туристически бизнес” на сборника са представени теоретичните аспекти и конкретни практики за развитието на отговорен туризъм от страна на туристическите фирми. Докладите разглеждат проблемите пред които е изправен туристическия бизнес, както и изискванията към него свързани с прилагането на принципите на отговорния туризъм и постигане на неговите цели. Представени са конкретни положителни бизнес-практики и практически препоръки към туристически фирми от хотелиерството, ресторантьорството, туристическото посредничество, транспорта и др.

В том втори, раздел „Език, култура и професионална комуникация”са представени становища, теоретични аспекти и практики свързани с интеркултурната комуникация в туризма, обучението на работещите в туризма по чужд език от гледна точка на постигане на по-висока професионална компетентност и същевременно създаване на по-добро преживяване за туристите, за постигане на стойностен и обогатяващ интеркултурен обмен между туристи, работещи в туризма и местни жители.    

 

 

Доц. д-р Генка Рафаилова,

Ръководител катедра „Туризъм”

Колеж по туризъм – Варна към ИУ-Варна[1]http://www.icrtourism.org/responsible-tourism/

[2]CAPE TOWN DECLARATION, Cape Town Conference on Responsible Tourism in DestInations, August 2002

[3]EUROPE 2020 – A European strategy for smart, sustainable and  inclusive growth, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

[4]Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Europe, the world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe, Brussels, 30.6.2010, COM(2010) 352 final

[5]http://www.un.org/millenniumgoals/

[6]The Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria Working together for the universal adoption of sustainable tourism principles  - Global Sustainable Tourism Criteriahttp://www.sustainabletourismcriteria.org/

[7]http://www.wri.org/stories/2011/04/qa-what-green-economy