Ресторантьорство

Автор: Таня Дъбева, Гергина Луканова

Фотография

Фотография
Фотография

Ресторантьорство  е една от основните профилиращите дисциплини в учебния план на студентите от бакалавърската степен на специалност Туризъм. Нейната цел е да предостави необходимите знания и на тяхна основа да се формират практически умения за управление на ресторантьорски обект както в системата на туризма, така и в рамките на общото /вторично/ ресторантьорство. Това определя и специфичния предмет на учебното съдържание –специализирани познания с акцент върху туристическото ресторантьорство.

Профилиращата дисциплина Ресторантьорство е изучавана традиционно съвместно с Хотелиерство. Те са разделени и обособени като самостоятелни с промяна в учебните планове през 2003 година. Затова учебникът по Ресторантьорство е първо издание като структурата на учебното съдържание отговаря на приетата от катедра Икономика и организация на туризма учебна програма. То е свързано с останалите дисциплини от профилиращия цикъл и особено с Хотелиерство и Технология на обслужване в хотелиерството и ресторантьорството.

Учебникът Ресторантьорство запознава с основния понятиен апарат на ресторантьорството и на ресторантьорството в туризма, с историческото развитие и съвременните тенденции, с икономическата същност и мениджмънта на производствените операции. При разработването им е взета предвид актуалната научна мисъл в посочените направления – българска и чуждестранна /предимно специализирани литературни източници на английски, френски и руски езици/, използвана бе и научна информация от Интернет.

 Поради разнообразният характер на включените теми, учебникът по Ресторантьорство е полезен за бакалаври и магистри от сродни специалности Туризъм в страната, както и за специалисти от туристически предприятия и ресторантьорски фирми. Подходящ е за получаване на знания при различни форми на повишаване на квалификацията и на следдипломно обучение.

Учебното съдържание е разпределено в осем глави като участието на авторите в тяхното разработване е следното:

Доц д- р Таня Дъбева – предговор, глава първа, глава втора, глава трета, глава четвърта, глава шеста – т.6.1. и 6.2., глава седма и глава осма;

Гл. ас. Георгина Луканова– глава пета, глава шеста – т.6.3.

 

Проф. д-р Таня Дъбев ае дългогодишен преподавател и ръководител на катедра "Икономика и организация на туризма" към Икономически университет - Варна. Публикациите й са основно в областта на мениджмънта на хотелиерството, ресторантьорството и обслужването в туризма. Титуляр е на лекционните курсове по "Хотелиерство", "Ресторантьорство", "Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството", "Мениджмънт на обслужването в туризма" в ОКС "Бакалавър" и "Магистър".  Специализирала е монгократно във Франция и Великобритания.

Гл. ас. д-р Георгина Луканова е преподавател от катедра „Икономика и организация на туризма” в Икономически университет – Варна. Титуляр е на лекционния курс „Технология на обслужването в хотелиерството и ресторантьорството” и асистент по дисциплините „Хотелиерство”, „Ресторантьорство”, „Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството”, „Мениджмънт на обслужването в туризма”. Защитила е дисертация на тема „Повишаване на ефективността на обслужването във висококатегорийнито хотелиерство в град Варна”. Специализирала във Франция и Великобритания.